Tramitació Electrònica de llicències d’obres

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica es treballa per consolidar l’expedient electrònic de llicències d’obres incorporant la tramitació electrònica del règim d’intervenció de llicència d’obres (Obres Majors).

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és la simplificació de la tramitació al ciutadà, l’augment de la informació del procés, una millor accessibilitat a les dades que disposa l’Ajuntament, el foment de la tramitació electrònica, així com la minimització del número d’interaccions entre ciutadania i Ajuntament.

Aquesta iniciativa s’ha realitzat en dos projectes:

  • El projecte de normalització IPSATAS, que es va realitzar al llarg de l’any 2018
  • El projecte Obres Majors, que s’ha executat al llarg dels últims dos anys, arribant a la seva finalització al 2020.

En aquest últim, s’apliquen millores en el rendiment i la usabilitat de l’aplicació i es finalitza el desenvolupament de les llicències d’obres majors dintre de l’eLlicències incloent el pagament de la taxa de l’expedient abans de la incoació.

Es desenvolupen els nous fluxos addicionals a la tramitació d’aquesta llicència que són: desistiment i renúncia, persona interessada, ineficàcia de la llicència per impagament de l’ICIO, seguiment de la llicència i comunicació primera ocupació.

Promotor

Gerència d’ecologia urbana. Direcció de Llicències i Inspeccions en col·laboració amb Institut Municipal d’Informàtica

Back to top