Sistema d’informació SIRIUS

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Drets Socials - Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), vol impulsar la creació de nous sistemes d’informació integrats a la plataforma de Serveis Socials del consistori a fi de millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social a la ciutadania. Aquests nous sistemes es volen distribuir a través de dues línies d’atenció: atenció social bàsica i d’urgència, i atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran. El sistema d’informació SIRIUS és un recurs que es troba dins la línia d’atenció social bàsica i d’urgència.

Descripció

El nou sistema d’informació SIRIUS, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i adreçat als centres de Serveis Socials (CSS) es troba dins de la iniciativa municipal “Impulsem!”. Aquest SI Sirius es vol crear com a aplicació per centralitzar la gestió dels més de 500 professionals dels CSS.

L’objectiu és disposar d’un sistema intel·ligent que permeti tenir un pla de treball basat en eines objectivables d’avaluació i seguiment dels casos i que, alhora, possibiliti l’atenció grupal o comunitària dels serveis socials bàsics i proporcioni al conjunt de professionals una eina homogènia orientada a agilitzar la prescripció i el seguiment dels recursos que s’ofereixin a les persones usuàries.

Aquesta aplicació, beneficiarà els ciutadans i ciutadanes que requereixin assessorament sobre els recursos o les prestacions socials o que requereixin una atenció social bàsica, i les persones usuàries que ja estiguin rebent algun servei o prestació des dels serveis socials bàsics municipals. També beneficiarà les persones treballadores municipals que exerceixin en els centres de serveis socials proporcionant el primer nivell d’atenció dels serveis socials municipals, que atenen la ciutadania de forma personalitzada amb més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social.

 

 

Back to top