Mòduls d’interoperabilitat

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica s’està treballant en l’ampliació i la millora de la interoperabilitat per complir les obligacions que genera aquesta nova Llei.

Descripció

Els sistemes d’informació municipals gestionen i tramiten diverses tipologies d’expedients i procediments administratius: subvencions, contractacions, impostos, llicències, etc. Cadascun d’aquests procediments o tràmits sovint requereixen la consulta a dades d’altres Administracions públiques. Actualment en molts casos es resol fent aportar al ciutadà documents provinents d’altres administracions.

La passarel·la d’interoperabilitat de Barcelona (PDIB) és la peça d’arquitectura que actuarà com a mòdul comú per gestionar i donar seguretat als accessos a dades d’altres administracions i emissions del propi Ajuntament de Barcelona cap a altres organismes.

Aquesta interoperabilitat permetrà que l’ajuntament millori en els processos, es redueixi l’ús del paper, i també la càrrega de treball i el temps de gestió. De cara a la ciutadania i a l’empresa suposa una reducció de càrregues administratives, evitar desplaçaments i més rapidesa en la resolució dels tràmits.

Back to top