L’Ajuntament de Barcelona mantindrà el carril bici de la Via Augusta i introduirà millores al seu entorn

L’estudi que s’ha realitzat per analitzar el funcionament de la Via Augusta i els seus entorns determina que el carril bici presenta un nivell d’utilització similar al de vies de la seva mateixa tipologia. Des de la seva implantació el trànsit a la Via Augusta s’ha reduït entre un -23% i un -27%

..
13/03/2024 - 08:30 h

L’Ajuntament de Barcelona mantindrà el carril bici de la Via Augusta i introduirà millores al seu entorn, en el tram comprès entre el carrer de Ganduxer i el carrer de Dolors Monserdà, amb l’objectiu d’incrementar la fluïdesa del trànsit i augmentar les prestacions del servei de bus en aquest àmbit.

Aquest tram d’infraestructura ciclista va entrar en funcionament a l’estiu amb dos carrils bici segregats en calçada que enllaçaven amb la resta de carril bici de la Via Augusta i que connectaven els barris de Sarrià i de les Tres Torres amb el barri de Sant Gervasi-Galvany i el districte de l’Eixample. El passat mes d’agost, i amb l’objectiu d’analitzar el seu funcionament i l’impacte en la mobilitat de l’entorn, el Govern Municipal va encarregar un informe a una consultora externa per avaluar-ho. En el marc d’aquest estudi, titulat “Informe tècnic sobre l’avaluació del funcionament de la Via Augusta i entorns”, es van recollir dades durant els mesos de setembre, octubre i novembre i es va examinar el propi carril bici, els desplaçaments registrats, els fluxos i la densitat del trànsit de la Via Augusta i dels seus entorns i, finalment, la indisciplina viària i altres afectacions relacionades amb el carril bici.

Un cop finalitzat, l’estudi ha determinat que el carril bici és una infraestructura que a nivell d’utilització es troba dins d’intervals de valors d’intensitat similars a altres carrils bici de la seva mateixa tipologia, és a dir, carrils fora de la xarxa mallada que actuen com a carrils de connexió entre la corona més externa de la ciutat i la xarxa mallada més cèntrica. Així i tot, i atès que és un carril de nova creació, es preveu que amb els mesos pugui anar incrementant encara més la seva intensitat mitjana de vehicles (IMD). Aquest ús és especialment intens entre menors d’edat per fer desplaçaments d’anada i tornada dels centres educatius (la fracció d’infants que fa ús del carril bici pot arribar a ser un terç de la mobilitat total ciclista en la franja horària d’entrada a les escoles).

Les dades assenyalen que no hi ha conflictes de convivència amb les diferents parades d’autobús ni interferències amb el servei de recollida de residus i xifren entre un -23 i un -27% la reducció del trànsit que s’ha registrat a la Via Augusta des de la posada en funcionament d’aquest carril.

L’estudi també recull que en determinades hores del dia es produeix un increment de la densitat de vehicles en l’eix de la Via Augusta. Els punts que més ho acusen són els ramals de la Via Augusta que arriben a la Ronda del General Mitre, ja sigui en sentit mar o en sentit muntanya. En la resta de vials de l’entorn en general es mantenen els paràmetres de densitat de l’any 2022. En la mateixa línia, aquesta situació viària també comporta una disminució de la velocitat comercial de l’autobús, especialment en sentit mar.

Per tal de donar resposta a aquesta situació de densitat viària que es registra en determinats moments i especialment a la cruïlla de la Via Augusta amb la Ronda del General Mitre, el Govern Municipal ha pres la decisió de mantenir el carril bici de la Via Augusta amb la mateixa configuració existent però introduint una sèrie de millores en aquest àmbit per facilitar i millorar la mobilitat en aquest entorn.

Amb aquest objectiu, els propers mesos s’implementaran les següents modificacions:

  • Canvis en les fases semafòriques al llarg de tot aquest tram de la Via Augusta per donar més fluïdesa al trànsit, especialment durant l’hora punta.
  • Incrementar el temps de gir dels vehicles des de la Via Augusta cap a la Ronda del General Mitre (sentit Llobregat), amb l’objectiu d’augmentar la fluïdesa del trànsit. Aquesta intervenció requerirà habilitar un refugi central al pas de vianants situat a la Ronda del General Mitre, i també reconfigurar els carrils de la via que discorren en sentit Besòs. La mesura permetrà que els vehicles puguin girar de manera més àgil cap a Mitre, reduint densitat en aquest punt.
  • Augmentar el temps de verd per als vehicles de la Via Augusta que circulen en sentit muntanya, a l’alçada de la Ronda del General Mitre. Aquesta mesura precisarà habilitar un nou itinerari per reduir el flux de vehicles que des del carrer Escoles Pies s’incorporen al sentit Llobregat de la Ronda del General Mitre. En aquest sentit, s’oferirà l’opció de circular pel carrer de les Escoles Pies, el carrer del Milanesat i el carrer del Doctor Roux en sentit mar, per agafar Mitre des d’aquesta via.

Les mesures tenen com a prioritat mantenir la velocitat comercial de les línies d’autobús que passen per la Via Augusta i prioritzar el pas del transport públic, millorant alhora la circulació en  aquest àmbit i fent-ho compatible amb l’existència del carril bici.