Pla de prevenció de l'abandonament escolar prematur que dona suport als centres educatius.

El projecte Seguim! és una iniciativa impulsada pel Servei d’Orientació Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.

El Pla d’educació de Ciutat Vella actua per evitar l’abandonament prematur donant suport i acompanyament als joves que acaben l’ESO i comencen els estudis postobligatoris, i especialment els qui necessiten ajut per assolir la qualificació necessària per continuar la seva formació o per accedir al món laboral.

  • La intervenció es fa des del tractament del fracàs escolar com un fenomen complex en el qual calen esforços per ajudar l’alumnat a seguir en el sistema d’educació.
  • Donar-los una base segura en la qual se sentin reconeguts i amb el sentiment de pertinença a un grup diferent del familiar.
  • Es treballa d’una manera creativa per estimular les ganes d’aprendre rebent un bon tracte per part dels professionals.
  • Fer que l’alumne comprengui el significat del que ha après i pugui donar sentit personal a tot el que li ensenyen perquè estableixi relacions entre el que ja sap i la nova informació.

El Servei d'Orientació per assessorar l'alumnat en els seus itineraris formatius ofereix suport i assessorament al professorat en relació amb l'orientació i la informació acadèmica i professional. El Servei d'Orientació es troba al Centre de Formació d'Adults Francesc Layret.