HISTÓRICO B2. Documentos elaborados por los grupos de trabajo del CEMB y los CED y, en su caso, aprobados por la Comisión Permanente o el Pleno

B2.63 Comunicat del CEMB fets de l'Inst Joan Fuster (2015)

B2.62 Informe del CEMB sobre el tractament de les famílies amb bessons en el procés de preinscripció en les escoles bressol públiques (2014)

B2.61 Declaració del CEMB sobre la LOMCE (2014)

B2.60 Participació i votació electrònica (2014)

B2.59 Ús social dels centres públics de la ciutat de Barcelona. Curs 2013-2014 (2014)

B2.58 Informe del CEMB sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local(LRSAL) i l'àmbit educatiu (2014)

B2.57 Document del CEMB sobre la LOMCE, la participació i els consells escolars de centre (2014)

B2.56 Declaració del CEMB sobre la interlocutòria del TSJC (2014)

B2.55 Annex 1. Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de la LOMCE (2013)

B2.54 Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació (LOMCE) (2013)

B2.53 Informe de l'ús de la carmanyola als centres de la ciutat (2013)

B2.52 Annex 2. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.51 Annex 1. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.50 Aportacions del CEM al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.49 Annex. Aportacions sobre àrees territorials de proximitat (2012)

B2.48 Dictàmen 1/2012 " sobre Àrees territorials de proximitat" (2012)

B2.47 Declaració recursos i sisena hora (2011)

B2.46 Declaració Àrees territorials de proximitat (2011)

B2.45 Proposta procediment del canvi de denominació dels centres públics de la ciutat (2010)

B2.44 Declaració sobre la programació de colònies i sortides del curs 2010-2011 (2010)

B2.43 Informe 2/2010 sobre el projecte de "Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent" (2010)

B2.42 Informe 1/2010 sobre el "Decret d'autonomia dels centres educatius" (2010)

B2.41 Dictamen 1/2009 sobre el " Reglament regulador de l'ús social de les instal.lacions dels centres públics dependents del Consorci d'Educació de Barcelona" (2009)

B2.40 Recomanacions sobre el funcionament dels Consell Escolar de Centre (2009)

B2.39 Calendari escolar curs 09-10 (2009)

B2.38 Annex Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalumya (2008)

B2.37 Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.36 Informe CEMB.4. Espais Bressol (2008)

B2.35 Informe CEMB 3. Vacants Bressol (2008)

B2.34 informe CEMB 2. E. Adults (2008)

B2.33 Informe CEMB 1. E.Musica (2008)

B2.32 Debat del CEMB sobre les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.31 Informe Participatiu PAM d'Educació 2008-2011 (2007)

B2.30 Dictàmen sobre la Constitució de consells de participació a les escoles bressol municipals de Barcelona i llars d'infants públiques (segons Decret 282/2006) (2007)

B2.29 Què és la sisena hora? (2007)

B2.28 Dictàmen 1/2007, sobre Àreas de proximitat i adscripcions de centres (Mapa Escolar) (2007)

B2.27 Esmenes propostes de Decret/200, per quals s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres(gener de 2007) (2007)

B2.26 Dossier i dictamens sobre el Mapa Escolar dels ensenyaments bàsic i llars d'infants de Barcelona (2006)

B2.25 Recomanacions als Consells Escolars dels centres d'infantil i primària públics de Barcelona, sobre l'horari escolar pel curs 2006-2007 (2006)

B2.24.1 Informe sobre la selecció de Direccions de centres públics (2006)

B2.24 Informe sobre la selecció de les Direccions de diversos centres públics (2005)

B2.23 Documentació jornades "Els Temps" i l'organització del calendari i l'horari escolar (2005)

B2.22.1 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Resum del debat per temes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.22 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Propostes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.21 Projecte de Decret, 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnes (2004)

B2.20 L'acollida inicial de les famílies en els centres docents públics (2004)

B2.19 Declaració del Consell Escolar Municipal sobre l'avantprojecte de la "Ley de calidad de la educación" (2002)

B2.18 Informe sobre els criteris per l'adequació del Mapa Escolar de Barcelona (2002)

B2.17 Declaració del Consell Escolar Municipal de Barcelona sobre el Mapa Escolar (2002)

B2.16 Anàlisis i valoració sobre Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2001)

B2.15 Balanç de l'aplicació de la reforma educativa a la segundària. l'atenció a la diversitat. (2001)

B2.14 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decretxxx/2000, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2000)

B2.13 Escolarització de l'alumnat immigrat i de minories a Barcelona (2000)

B2.12 Consideracions, sobre la escolarització d'alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioculturals desfavorides ( resolució 15 de febrer del 2000) (2000)

B2.11 Document sobre Participació i Corresponsabilitat (1999)

B2.10 Mapa Escolar de FP:noves aportacions del CEM i dels CED (1998)

B2.09 Dictamen del CEM a la proposta de reglament sobre l'ús social de les instal.lacions escolars (1998)

B2.08 Mapa Escolar de la FP: Al.legacions del CEM i dels CED (1997)

B2.07 Informe sobre el estado actual de la educación en la ciudad de Barcelona en relación a la implantación de la Reforma educativa. ( Castellà) (1997)

B2.06 Informe sobre l'estat actual de l'educació, en relació a la implantació de la Reforma, a la ciutat de Barcelona (1997)

B2.05 Acords dels Consells Escolars de Districte sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.04 Dictamen sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.03 Resum d'activitats i acords més importants del CEM i dels CED ( 6.2 del 90 al 8.2 del 93) (1993)

B2.02 Acords i criteris sobre la proposta de Mapa Escolar (centres públics) (1992)

B2.01 Informes Comissió Permanent (des. 1990 a 1991) (1992)

Compartid este contenido