NORMATIVA D'US ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE

HORARIS

Alumnat de grau professional:

- Dilluns a divendres: 8.30 a 21.40 i només si hi ha disponibilitat segons les aules ocupades per classes.

- Dissabtes: 9.30 a 13.30 (tancat de Sant Joan fins l'inici de les classes)

TEMPS DEL PRÉSTEC

Matins: 2 hores 
Tardes: 1 hora

A la franja del matí, si no hi ha ningú que necessiti l’aula, es podrà prorrogar sempre i quan s’avisi a consergeria.

Aules amb piano de cua: màxim una hora diària i restringit a l'alumnat de 5è i 6è curs de grau professional. Aplicar mateixa disponibilitat de pròrroga que en el punt anterior.

DOCUMENTACIÓ

Carnet d'estudiant del centre

ESPAIS EXCLOSOS DE PRÉSTEC

- Aules : 16,114,115,116,117,220 i qualsevol altra aula que es pugui afegir per reorganització de l’aulari.
- Sala Vermella
- Auditori

AULES AMB RESTRICCIONS DE PRÉSTEC

Aules restringides als alumnes de les especialitats següents:

- Aules amb dos pianos: prioritat alumnat de cambra de dos pianos:010,011,016,104, 105,107,118 i 215B.
- Aules d’arpa: 17 i 13b
- Aules de percussió: 216, 201A i 201B
- Aula de contrabaix: 120
- Aula d’acordió: 111

- Aula d’orgue: 101 i 102

- Aula de clave: 221 i 12B

 

NORMES DE FUNCIONAMENT

Sobre el préstec:

 • Cal  presentar el carnet d’estudiant, que romandrà a recepció.
 • No es deixaran aules d’estudi sense carnet. En cas de pèrdua es demanarà una còpia a secretaria.
 • A les aules d’estudi només hi podrà estar l’alumne/a que l’ha sol·licitat, excepte en el cas dels grups de cambra . En aquest cas un dels alumnes haurà de deixar el seu carnet, que l’acreditarà com a  responsable de l’aula, i s’anotarà el nom de tots els integrants del grup.
 • Si el professorat necessita aules addicionals per els alumnes ho haurà de sol·licitar a cap d’estudis.

Sobre les claus de les aules:

 • Retorn de les claus: les claus s’han de retornar com a màxim a les 21.45h.
 • Totes les claus han de quedar depositades a recepció a aquella hora.
 • La porta es tancarà a les 22 h de dilluns a divendres, i a les 14 h els dissabtes; 15 minuts abans de tancar el centre es farà un avís amb el timbre perquè tothom abandoni l’edifici.
 • No es concediran pròrrogues de temps  en el préstec d’aules.
 • A l’inici de les classes, la clau de l’aula es donarà al professorat i es deixarà el seu carnet a la casella.
 • L’alumne que tingui classe amb el seu professor/a (tractant-se de la primera del dia d’aquell professor/a) pot demanar l’aula amb una antelació de 15 minuts.
 • Quan acabi la seva jornada, el professor tornarà la clau de l’aula a recepció i en cas que hi deixi a algun alumne haurà de notificar-ho a consergeria deixant el carnet de l’alumne.

Sobre la permanència en l'aula i el seu ús:

 • Si hi ha alguna anomalia a l’aula s’avisarà a recepció immediatament.
 • L’alumnat no podrà absentar-se de l’aula, ni tancar la porta amb clau durant el préstec, ni marxar i endur-se la clau. Si necessita sortir ha d’entregar la clau a recepció, que li reservarà l’aula durant 15 minuts, i si passat aquest temps no l’ha reclamat, es podrà deixar l’aula a un/a altre alumne /a que ho sol·liciti.
 • No es permet menjar ni dur a terme activitats que no siguin les de l’estudi.
 • No es poden deixar llaunes o ampolles ni utilitzar la goma d'esborrar damunt dels instruments, ni moure el material entre aules.
 • No es permet fer ús de monopatins, patinets i altres vehicles per l’interior del centre i no es poden pujar per l’ascensor.
 • Les aules s’han de deixar endreçades i amb els llums, les portes i les finestres tancades.
 • Si per activitats de grup es necessita material no disponible a l’aula cal sol·licitar-ho a recepció amb una setmana d’antelació.

Sancions per incompliment de la normativa:

Qualsevol ús inadequat de les aules d'estudi comportarà la pèrdua al dret d'utilització d'aquest servei:

 • Endur-se la clau i tancar l’aula, o no tornar-la en l’hora establerta suposarà estar privat del servei de préstec durant una setmana. Si l’actuació és reincident, a la 3ª vegada dins del curs acadèmic es retirarà el permís per la resta del curs.
 • Actuacions de vandalisme en el manteniment de l’aula suposaran la pèrdua del servei.