El Conservatori Municipal de Música de Barcelona disposa d'un banc d'instruments musicals, fruit de la inversió anual que s'hi fa. La finalitat d'aquesta inversió és la millora del desenvolupament de les activitats docents i incrementar el servei de préstec a l'alumnat del centre.

- Instruments d'ús col·lectiu: piano, instruments de percussió, orgue, contrabaixos, conjunt de saxòfons, etc.
- Servei de préstec a l'alumnat del centre, per tal d'incentivar l'aprenentatge d'uns instruments determinats.

Per aquest motiu s'ha elaborat un reglament de funcionament del servei de préstec amb la finalitat d'explicitar–ne les condicions, regular-ne l'ús i fer el seguiment dels instruments que s'hagin prestat.

Reglament del servei de préstec d'instruments

 • El Conservatori ofereix un servei de préstec d'instruments per al seu alumnat. Els alumnes, pares o tutors signaran un contracte mitjançant el qual s'acordaran les condicions del préstec.
 • L'equip directiu nomenarà el/la responsable del servei de préstec, que tindrà cura de l'organització, seguiment, control i custodia dels instruments musicals en préstec.
 • El professorat dels instruments objecte de préstec seran els responsables d'assegurar el bon estat de l'instrument així com de comprovar que es retorna igualment en bones condicions.
 • Tindrà prioritat a l'hora d'accedir al servei de préstec l'alumnat que: s'inicia en l'aprenentatge de l'instrument i/o quan un alumne/a vulgui formar part d'una agrupació amb un segon instrument de la mateixa família. Si es produís alguna situació d'empat, es tindrà en compte la situació econòmica familiar de l'alumnat afectat.
 • La durada del servei de préstec serà d'un curs prorrogable a dos.
 • En qualsevol cas serà imprescindible la renovació del contracte de préstec previ informe favorable del professor/a responsable del préstec i sempre que no hi hagi alumnat de nova incorporació que en tingui necessitat.
 • Els instruments seran lliurats pel CMMB en perfectes condicions en el moment d'iniciar el préstec.
 • Preus de lloguer (sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit del 21%): 
  • Quota de 142 euros per curs: trompeta, trombó, tuba, bombardí, trompa i flauta. Si el lloguer es prorroga durant els mesos d'estiu, s'abonarà (juliol) una quota de 37 euros.
  • Quota de 182 euros per curs: clarinet baix, corn anglès, fagot, oboè, violí, viola i violoncel. Si el lloguer es prorroga durant els mesos d'estiu, s'abonarà (juliol) una quota de 52 euros.
  • Quota de 204 euros per curs: violes n. 133, 134 i 136, violoncels n. 126, 128 i 129. Si el lloguer es prorroga durant els mesos d'estiu, s'abonarà (juliol) una quota de 52 euros.
 • Caldrà tornar els instruments al Conservatori a la data fixada en el contracte corresponent. El professorat responsable de l'instrument farà la revisió durant la setmana següent a la devolució.
 • L'alumnat a qui s'hagi prestat instruments es responsabilitza de retornar-los en condicions òptimes i en el termini de retorn previst.
 • Si l'instrument es retorna amb algun desperfecte, l'alumne/a es farà càrrec de l'import de la reparació corresponent, prèvia entrega de la còpia de la factura de la reparació. En el cas que l'alumne/a sofrís la pèrdua o robatori de l'instrument, la família s'haurà de fer càrrec de la franquícia establerta en la pòlissa d'assegurança on es troben assegurats tots els instruments.
 • El Consell Escolar serà informat puntualment de la gestió del servei de préstec.

 

Documents d'interès