Documentos temáticos

Challenges and actions for improving the lives and rights of children and adolescents in Barcelona.

Año del documento:
2022

L'Agenda dels Infants és el resultat d'un procés per preguntar als nens i nenes de la ciutat "Com esteu?" i "Què podem fer perquè estigueu millor?". S'ha dut a terme entre el gener del 2017 i el març del 2018.

Año del documento:
2018

La soledad no deseada no es un problema nuevo en la ciudad de Barcelona. Desde hace años se llevan a cabo programas municipales específicos para paliar el sentimiento de soledad, sobre todo de las personas mayores. No obstante, en los últimos años, el aumento del número de personas de cualquier edad que se sienten solas ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia conjunta para paliar la soledad no elegida en nuestra ciudad.

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en castellà)

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Año del documento:
2021

El Foco Infancia y Ciudadanía 2017 - 2020: plan para crecer y vivir la infancia y la adolescencia en Barcelona, es el marco de planificación y transversalización de las principales políticas que afectan a la infancia y a la adolescencia en la ciudad de Barcelona con visión de hoja de ruta a medio plazo.

Año del documento:
2017

El Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona, és el marc de planifcació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mig termini.

Año del documento:
2017

Presentem el IV Informe de seguiment del Pla d’Infància 2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament, aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Año del documento:
2017

Municipal Strategy Against Loneliness 2020-2030

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en anglès)

Año del documento:
2021

El “Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona” estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Año del documento:
2021

Síntesi del "Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona”, que estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Año del documento:
2022

Síntesi del "Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona”, que estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Año del documento:
2021

El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable. El seu objectiu és millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com per a la salut i la vida comunitària.

Año del documento:
2019

El Pla municipal per a la infància 2013-2016 desenvolupa un ventall de polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme dels nens i nenes a la ciutat, tot incidint en àmbits tan diversos com la família, l'escola, la salut, el joc i el lleure.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla municipal per a la infància 2013-2016 presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la versió de Lectura Fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Síntesis del "Plan de Infancia 2021-2030. Retos y actuaciones para mejorar las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia en Barcelona", que establece los principios, la diagnosis, los ejes transversales y los retos de ciudad en clave de derechos de la infancia, así como las actuaciones municipales destacadas de iniciativa y gestión del Ayuntamiento (no todas de forma exhaustiva), en colaboración con otros agentes.

Año del documento:
2021

Breu presentació del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 en què s’explica de forma molt sintètica el procés d’elaboració d’aquest pla municipal, així com la governança del pla. També enumera quins són els 7 drets, els 23 reptes i les 70 actuacions per a fer-hi front que recull el pla.

Año del documento:
2021

El marc referencial del Programa es configura a partir de quatre elements, les cartes de ciutats educadores i de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, el programa Ciutats Amigues de la Infància impulsat per Unicef, el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 i les propostes elaborades pel Grup de Treball d’Infància del Consell Municipal de Benestar Social.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad