Documentos temáticos

L'Estratègia de canvi demogràfic i envelliment preveu polítiques per combatre la solitud no volguda i fomentar una atenció integral individualitzada i comunitària amb principis d'inclusió, d'equitat i de justícia de gènere. El pla inclou 77 accions que impulsen els serveis de cura, l'envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

Año del documento:
2018

La soledad no deseada no es un problema nuevo en la ciudad de Barcelona. Desde hace años se llevan a cabo programas municipales específicos para paliar el sentimiento de soledad, sobre todo de las personas mayores. No obstante, en los últimos años, el aumento del número de personas de cualquier edad que se sienten solas ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia conjunta para paliar la soledad no elegida en nuestra ciudad.

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Año del documento:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Año del documento:
2021

La Estrategia de cambio demográfico y envejecimiento prevé políticas para combatir la soledad no deseada y fomentar una atención integral individualizada y comunitaria con principios de inclusión, de equidad y de justicia de género. El plan incluye 77 acciones que impulsan los servicios de cuidado, el envejecimiento activo y la convivencia intergeneracional.

Año del documento:
2018

Presentem el  IV Informe de seguiment del Pla de les Persones Grans 2013-2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament,  aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Año del documento:
2017

Municipal Strategy Against Loneliness 2020-2030

Año del documento:
2021

El document ens situa sobre quina és la realitat actual dels casals de gent gran municipals, i recull, en forma de síntesi, l’experiència acumulada al llarg d’aquests darrers vint anys de funcionament d’aquests serveis en els deu districtes de Barcelona. El Pla defineix la cartera de serveis i els estàndards bàsics de qualitat que han de complir tots els equipaments de la ciutat en un futur proper.

Año del documento:
Sense determinar

Pla de treball del Consell Assessor de la Gent Gran 2019-2023.

Año del documento:
2021

El Pla municipal per a les persones grans 2013-2016, que defineix i concreta les línies d’actuació que s’han de portar a terme en l’àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat.

Año del documento:
Sense determinar

The municipal plan for the elderly 2013-2016 defines and concrete lines of action to be carried out in the fields of participation, welfare, health, good treatment and the relationship of the elderly with everyday life in the city.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest és el primer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Año del documento:
2015

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquesta és la versió en lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquest document és una versió reduïda i sintetitzada del Pla.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquest enllaç porta a un vídeo de presentació del Pla.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest Programa vol refermar la seva voluntat de situar-se en el marc de referència socialment avançat definit per l’OMS i la Unió Europea. Vol expressar també el seu compromís amb l’impuls i el desplegament dels nous drets socials de ciutadania, tan rellevants per a la gent gran, reconeguts en els nous marcs normatius aprovats pels Parlaments de l’Estat espanyol i de Catalunya en matèria de dependència i de serveis socials.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques. La finalitat principal de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Año del documento:
2017

The Strategy for demographic change and ageing foresees actions to combat loneliness and promote comprehensive, individualised and communal attention and care, from principles of inclusion, equity and gener justice. The plan includes 77 actions regarding care services, active ageing and intergenerational coexistence.

Año del documento:
2018
Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad