Es posa en marxa el Barcelona Innova Lab

03/10/2022 - 12:02 h

El Barcelona Innova Lab és un nou servei que actuarà de finestreta única per donar suport i facilitar la realització de proves pilot a la ciutat. Té com a objectiu facilitar l’experimentació i la realització de proves i pilots a Barcelona, seguint l’estratègia de posicionament de la ciutat com un autèntic laboratori d’innovació urbana i de promoció de la recerca de solucions que millorin les polítiques, els serveis i els béns públics i tinguin un impacte social a mitjà termini.

Gestionat per la fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), el Barcelona Innova Lab s’adreça a empreses, empreses emergents, cooperatives, centres d’investigació, universitats, fundacions, associacions i consorcis i vol facilitar-los el fet de testar, en condicions reals, solucions innovadores d’interès públic per a la ciutat.

S’oferirà tot el territori de Barcelona com a àrea d’experimentació, prioritzant que les proves es realitzin a l’equipament de Ca l’Alier i als espais contigus o als entorns més immediats. Els pilots han de tenir una durada màxima de dotze mesos.

També s’oferirà acompanyament i suport tècnic en la implementació del pilot i accés a espais i actius públics, com ara la infraestructura tecnològica (sensors i bases de dades) i connectivitat 5G desplegades per l’IMI o les eines tecnològiques disponibles a Ca l’Alier.

A tall d’exemple, els pilots que es podran testar en el marc del laboratori podran ser béns, serveis o metodologies aplicades als àmbits següents:

  • Govern i TIC: govern i democràcia electrònics, participació, transparència, contractació.
  • Energia: gestió d’energia, transició energètica, sobirania energètica.
  • Medi ambient: gestió d’edificacions, gestió de béns públics, control de la contaminació, descarbonització urbana i neutralitat climàtica, solucions basades en la natura, economia circular.
  • Mobilitat: transport i mobilitat sostenible, logística urbana, última milla.
  • Economia: emprenedoria i empresa, economia circular, taronja i blava.
  • Qualitat de vida: educació, salut, cultura, oci, seguretat pública, serveis de benestar.

Pel que fa a les aplicacions tecnològiques que es poden testar en el marc del laboratori, es podran realitzar pilots relacionats amb intel·ligència artificial i robòtica, tecnologies de gestió urbana (neteja i residus, verd i biodiversitat, qualitat ambiental, aigua, energia, enllumenat, paviments, gestió de llicències, etc.), solucions de mobilitat urbana (vehicles autònoms i connectats, vehicle de transport individual, etc.) o drons i nous serveis a la ciutat intel·ligent, entre d’altres.

Un cop feta la sol·licitud, en el termini màxim de quinze dies aquesta sol·licitud passarà un primer procés de valoració d’elegibilitat o bé quedarà descartada si no compleix els criteris. Les propostes que superin aquest primer tall seran avaluades pel Comitè Tècnic d’Avaluació i Seguiment de BIT Habitat.

En un termini d’entre un i sis mesos com a màxim, s’informarà als interessats de si la proposta ha estat seleccionada, així com de les condicions que en determinaran l’execució, que es regirà per un conveni d’experimentació que en regularà la relació i les activitats desplegades en el marc del pilot.

Més informació