Pla de Mobilitat Urbana (2013-2018)

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és l’instrument de planificació en què es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu.

El pla planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

El PMU representa una oportunitat per reflexionar sobre l’encaix de la mobilitat, tant de les persones com de les mercaderies, en l’espai públic i en la dinàmica socioeconòmica de la ciutat, repte que demana la cooperació de tots els agents, a més de l’Ajuntament de Barcelona, que tenen la capacitat de participar activament en la construcció d’aquest model: entitats, empreses, altres institucions...

L’objectiu del pla és continuar actuant sobre l’espai públic i la mobilitat per afavorir la convivència entre les persones, la cohesió social, el benestar i la salut pública. Per aquest motiu, el pla es fonamenta en quatre eixos estratègics: mobilitat sostenible, mobilitat equitativa, mobilitat eficient i mobilitat segura.

Actualment es treballa en l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024.

130 km

amb prioritat per als vianants

650 km

de zones 30

90% de la població

té un carril bici a menys 300 metres (2018)

1r

Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica derivada del transport.

 

2n

Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.

 

3r

Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat.

 

4t

Moderar el consum d'energia en el transport i reduir-ne la contribució al canvi climàtic.

Incrementar la proporció del consum.

 

Augmentar l'eficiència dels sistemes de transport d'energies renovables i netes en la mobilitat.

Reduir l'accidentalitat associada a la mobilitat.

Incorporar noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.