Barcelona, ciutat patrimoni

La ciutat de Barcelona és apreciada internacionalment per la qualitat del seu paisatge urbà, del qual el patrimoni és un component central, vertebrador, essencial. Ara, la ciutat es troba davant la necessitat de redefinir què es considera patrimoni, més enllà del tradicional concepte monumental, singular, per incorporar també el patrimoni popular, el patrimoni obrer i urbà, el que crea un lligam sentimental amb la vida quotidiana i que és essencial per mantenir una identitat integradora als barris i a la ciutat.

Per tot això, la mesura de govern “Barcelona, ciutat patrimoni” materialitza una nova política patrimonial que parteix d’un model de ciutat de futur basat en la reutilització ben pensada i ben feta del medi construït, que deixi enrere el concepte tradicional de creixement urbà basat en l’ocupació de terrenys nous.

D’una banda, la mesura fomenta la valorització i preservació dels atributs arquitectònics, naturals i ambientals que aporten valors de memòria de la ciutat i els significats col·lectius del paisatge urbà. De l’altra, impulsa una nova actitud que valoritzi allò construït i prioritzi la reutilització i regeneració d’edificis i conjunts existents, com a mecanisme d’eficiència dels recursos existents i estalvi energètic.

Es tracta de capgirar un antic paradigma i, en lloc d’agilitzar l’enderroc, agilitzar la rehabilitació connectant amb un model de ciutat més justa, veïnal, integradora i sostenible.

La mesura de govern articula aquesta tasca general a través de sis objectius fonamentals:

1. Desplegament de nous instruments i mecanismes que permetin detectar valors patrimonials, començant per una actualització del catàleg i potenciant els recursos de l’Administració.

2. Impuls de nous instruments normatius de protecció i conservació dels valors patrimonials.

3. Creació de programes d’intervenció i millora del patrimoni construït.

4. Ampliació dels equips municipals dedicats a la gestió i la protecció del patrimoni.

5. Afavoriment de nous espais d’interacció entre la ciutadania i l’Administració respecte als temes patrimonials, tant en el vessant tècnic com en el cultural.

6. Habilitació de nous mecanismes de divulgació dels valors i dels elements patrimonials de la ciutat que afavoreixin la cultura i el turisme sostenible.

Amb l’assoliment dels objectius indicats, Barcelona es podrà posicionar com a referent internacional respecte de les polítiques patrimonials en un moment en què la ciutat té al davant el rellevant compromís internacional representat per la capitalitat mundial de l’arquitectura el 2026.

Web Ciutat Patrimoni

 

Més informació: