Colònia Castells

El procés impulsat pel Districte de les Corts per reconduir el projecte de Colònia Castells ha servit de prova pilot per crear un nou model d’actuació municipal en processos de transformació urbanística d’aquestes característiques, que impliquen afectacions a famílies i als seus habitatges.

El Govern municipal va decidir iniciar tot un procés de diagnosi malgrat que la transformació de Colònia Castells es trobava ja en la meitat del desenvolupament del planejament, perquè va detectar que calia reforçar els fluxos d’informació i augmentar la representativitat dels espais de decisió, i fer que tots els veïns i les veïnes afectats i afectades es poguessin sentir més partícips del tota la transformació.

Per aquest motiu, es va encarregar una diagnosi complerta, realitzada des d’una perspectiva més “humana” i “humanitzadora” però també amb una voluntat de recollir dades que poguessin mostrar quina era la situació social i residencial de les famílies afectades, sobretot de totes aquelles que encara estaven pendents de resoldre la seva situació en aquest àmbit. Amb aquest treball previ a la presa de noves decisions, el Govern municipal va voler posar les persones en el centre del procés urbanístic.

La diagnosi va mostrar entre altres coses que el perfil de la població afectada és majoritàriament una població envellida: la mitjana d’edat és de 69 anys. 

La diagnosi, que va portar a terme el treball de camp entre els mesos de novembre i desembre de 2015, també va posar de manifest que en la transformació de Colònia Castells aquelles famílies que viuen en els habitatges amb condicions més precàries, eren les que quedaven per la darrera fase de transformació (la tercera fase antiga), mentre que les famílies que viuen en habitatges que estan en millors condicions, eren les que estaven a punt de ser reubicades (en la segona fase antiga).

Aquest fet va motivar la proposta del canvi de fases que finalment ha estat avalada a través d’una votació representativa directa pels veïns i les veïnes de la zona afectada.