Organigrama

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Les tasques de la tinença d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge les desenvoluparà Laia Bonet.