Residu Zero - Economia Circular

La crisi climàtica és ja una realitat. Per protegir la qualitat del medi ambient i la salut de les persones, és indispensable anar cap a una economia circular, que promogui la reutilització i el reciclatge de residus.

Les ciutats consumeixen el 75% dels recursos naturals i generen el 50% dels residus municipals i entre el 60 i 80% de les emissions d’efecte hivernacle globals. Per això som les responsables d’implantar mesures que afavoreixin la prevenció i una bona recollida selectiva de residus.

No reciclar surt més car per tothom: No separar els residus correctament significa malbaratar els recursos disponibles, incrementar l’energia i els costos tècnics en el seu tractament en les deixalleries i plantes de triatge i, conseqüentment augmentar les emissions de contaminants a l’atmosfera, entre d’altres.

Quan no se separa, el procés de recollir i reciclar té un cost més alt per a cada habitant. Separar bé els residus en cada fracció abarateix els costos econòmics globals de gestió, que recauen en els municipis i repercuteixen en l’economia de tots. 

Per aquest motiu, és important un canvi d'hàbits en la ciutadania per acabar amb la cultura de l’usar i tirar i avançar cap a una economia circular que beneficia a tothom econòmicament, socialment i ambientalment.

Estem en un moment de canvi de paradigma: DEL RESIDU AL RECURS. Els residus d’un procés són recursos d’un altre procés.

En aquesta línia de treball hem de potenciar:

  • la prevenció i reducció de residus, en general,

  • el reciclatge de totes les fraccions,  

  • eliminació dels residus plàstics d’un sol ús en el dia a dia,

  • foment de l’economia circular i,

  • valorització dels punts verds.

Tanmateix, l’Ajuntament té la necessitat d’implantar un nou model de gestió dels residus que avanci en aquest sentit i per això s’està dotant de nous instruments que facilitin aquesta transició mitjançant:

  • Instruments de fiscalitat ambiental aplicats als residus: creació de la taxa de recollida de residus domèstica (juliol 2020).

  • Individualitzar la recollida de residus municipals per millorar la recollida selectiva (PaP) (a partir de gener 2021, noves implantacions).

  • Desplegament de la nova contracta de residus (2022)

Recollida selectiva Porta a Porta

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus ben separats davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a cada fracció.

Targeta d'usuari de Punts Verds

La targeta d’usuari de Punts verds et permet obtenir un descompte en les dues taxes vinculades als residus que s’inclouen i es paguen en el rebut de l’aigua.

Taxa de Recollida de Residus

La taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut ambiental destinat a la correcta gestió dels residus domèstics que es generen a la ciutat.

Preguntes Freqüents de la Taxa de Recollida de Residus generats en docimilis particulars

Tens dubtes sobre el funcionament de la taxa, com es paga o com obtenir descomptes? T'ho expliquem en unes quantes preguntes/respostes.

Estratègia Residu Zero

La filosofia del residu zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

Prevenció

L’evolució del concepte de la prevenció incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular i es fonamenta en la reducció de residus; en la reutilització (intercanvi + reparació d'aparells); el reciclatge i la coresponsabilitat.

 

Reutilització

Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics.

 

Recollida selectiva

Atesa la diversitat d’usos i funcions dels edificis, equipaments i zones de la ciutat, hi ha diversos tipus de recollida adaptats a les particularitats de cadascun pel que fa a volum i tipologies de residus: domiciliària, comercial, mercats, altres recollides, Punts Verds i voluminosos.

 

Setmana Europea de Prevenció de Residus 2020

Barcelona celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, una cita anual que neix d'un projecte de tres anys amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

20 tones de residus abandonats per Sant Joan

Més de 60.000 persones gaudeixen de la revetlla de Sant Joan a les platges. L'ús massiu d'aquests anys també comporta un increment dels residus recollits l'endemà: 20 tones.