Tràmits de Llicències

Certificat de legalitat d'una construcció o habitatge: Certificat necessari per demostrar la legalitat d'una construcció o habitatge a l'efecte d'obtenir la cèdula d'habitabilitat. Aquest certificat només recull que la construcció està emparada per una llicència.

Llicència de parcel·lació urbanística: Llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

Llicència de divisió horitzontal: Llicència per passar d'una divisió vertical a una divisió horitzontal en una finca. Propietat vertical vol dir que registralment tot l'edifici és una única unitat. Propietat horitzontal significa que registralment l'edifici està dividit en habitatges i locals. És necessària per vendre pisos o locals individualment.

Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació o de divisió horitzontal: Certificat que cal demanar, en alguns casos, quan es vol segregar propietats i no és necessari fer parcel·lació ni divisió horitzontal, per exemple fer una cessió de vial a l'Ajuntament o agrupar les finques procedents d'una reparcel·lació. En cas de divisió horitzontal, si la divisió proposada ja estava inclosa a la llicència d'obres de construcció de l'edifici.