Tràmits de Llicències

AVÍS: Des del mes d’octubre l’Ajuntament ha començat a notificar electrònicament a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals de subjectes obligats a relacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament. Per a les persones físiques és opcional. Conegueu més detalls sobre la notificació electrònica en aquest enllaç.

 

Certificat de legalitat d'una construcció o habitatge: Certificat necessari per demostrar la legalitat d'una construcció o habitatge a l'efecte d'obtenir la cèdula d'habitabilitat. Aquest certificat només recull que la construcció està emparada per una llicència.

Llicència de parcel·lació urbanística: La Llicència de parcel·lació autoritza la divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots aptes per a ser edificats, un cop comprovada la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

Llicència de constitució o de modificació del règim de propietat horitzontal: Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complex, sobre un edifici o conjunt immobiliari que comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

A aquests efectes, les places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió.

Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació o de divisió horitzontal: Estan subjectes al Certificat d’innecessarietat de Llicència de divisió horitzontal la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari quan no comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.