El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals és un òrgan consultiu i de participació sectorial constituït el 22 de juliol de 2004 amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI. Aquesta va ser la primera vegada que un govern municipal es va dotar d’un consell de participació destinat a l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere.

Com s’exposa en el Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere 2016-2020, els grups i les entitats de defensa dels drets de les persones LGTBI han estat i continuen sent claus en el desenvolupament de Barcelona com una ciutat oberta, orgullosa i respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere. Per això és fonamental la seva implicació en el disseny, la realització i l’avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit, el CMLGTBI és un espai decisiu.

El CMLGTBI treballa per augmentar la representativitat i així assolir l’heterogeneïtat de les persones i grups socials que conformen el clúster LGTBI i arribar especialment a sectors LGTBI que queden al marge dels mecanismes establerts.

Els objectius del Consell Municipal LGTBI són:

  • Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d’interès per a les associacions, els altres agents del Consell i el municipi, per facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més cívica i estructurada des de les aportacions dels ciutadans i ciutadanes.
  • Afavorir i potenciar la coordinació entre les institucions que hi estan implicades, així com impulsar la coordinació i la col·laboració entre les entitats, les associacions ciutadanes, els sectors professionals i els representants municipals.
  • Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals en tots els àmbits (social, cultural, polític, etcètera) i a atendre específicament els homes i dones transsexuals i les lesbianes i els gais que pateixin situacions greus.
  • Ésser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances que afectin les lesbianes i els gais i els homes i dones transsexuals, no només durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració.
  • Analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte als gais i les lesbianes i els i les transsexuals i les actuacions que s’hi duen a terme, així com també proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i les anàlisis derivades de les realitats detectades.

Mostra’n menys