El barri comprèn dues zones, avui ben diferenciades però que tendiran a integrar-se els propers anys: d'una banda, el veïnat del Parc i, de l'altra, l'entorn de la plaça de les Glòries, en concret la seva part baixa, que s'estén en direcció al mar.

El sector o veïnat del Parc està format per una dotzena d'illes situades entre el parc de la Ciutadella, l'estació del Nord i el carrer de la Marina. Aquests elements que l’envolten han estat, en bona mesura, barreres urbanes que han dificultat la integració d'aquest petit nucli en un entorn urbà més ampli, com també ho ha fet la seva posició al límit entre tres districtes. En el futur immediat, però, l'eix de la Meridiana i els d'Almogàvers, Pallars i Pujades han de ser les vies de connexió que vinculin el Parc amb el sector 22@, comprès entre la Meridiana i el carrer de la Llacuna. Els nous desenvolupaments residencials, d'equipaments i, sobretot, d'activitat que s'hi preveuen situaran el Parc en un context territorial i funcional més ampli i més divers que n’afavorirà el dinamisme i la integració urbana.

Pel que fa a l'entorn de la plaça de les Glòries, es tracta d'un espai en profund procés de transformació. En primer lloc, per la reurbanització de la mateixa plaça i de tot l'espai que l'envolta, equivalent a més d'una desena d'illes de l'Eixample, complementada amb la construcció d'alguns edificis emblemàtics i d'un potent intercanviador de transports que li atorgarà gran accessibilitat. I en segon lloc, pel desplegament d'activitats al 22@ en més d'una trentena d'illes, amb operacions destacades com l'eix residencial i terciari del carrer de la Llacuna, o les d'equipaments, parcs i altres usos en l'eix de la Meridiana.