Criteris amb referència a les activitats de venda al carrer amb la finalitat de donar a conèixer i visualitzar el comerç sedentari i de proximitat. Fires, actes, inauguracions...

Comerç al carrer

S’inclouen en aquest apartat els actes de venda al carrer amb la finalitat de donar a conèixer i visualitzar el comerç sedentari i de proximitat de Ciutat Vella i facilitar que les associacions de comerciants o els eixos comercials puguin sortir a determinats espais amb els seus productes per estimular i promocionar el comerç de proximitat.

La demanda la fan les associacions de comerciants del territori. Sempre que sigui possible, es proposaran les dates exactes dels esdeveniments a principis d’any —en cas contrari, no es podrà garantir la disponibilitat de l’espai i, per tant, l’autorització de l’activitat en les dates demanades—. Les sol·licituds de dates periòdiques fixes s’han de tramitar en la segona quinzena d’octubre sempre que sigui possible. Les sol·licituds de dates puntuals s’han de tramitar  amb un mínim d’un mes abans de l’esdeveniment.

Les parades s’han d’instal·lar en la façana immediata del comerç i deixar l’espai suficient perquè hi passin persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

En el cas del comerç al carrer, en ubicacions diferents de l’emplaçament dels comerços, les mides reglamentàries de les parades són de 2 m x 1 m.

Condicions:

 1. Les persones titulars de la parada tenen l’obligació d’instal·lar-se entre les 10 i les 11 del matí del dia del mercat. Així mateix, la parada ha de quedar retirada abans de les 20.00 h.
 2. És necessari que en la sol·licitud s’informi adequadament de tots els negocis participants i que es tinguin sempre presents els percentatges següents de procedència i tipologia:
 • Com a mínim el 60% dels comerços participants han de ser del districte. No es tindran en compte negocis de venda en línia o pàgines web amb seu fiscal al districte.
 • Per facilitar la realització de fires i incentivar el comerç, s’admetrà fins al 30% de comerç d’arreu.
 • Per promocionar el consum responsable, el 10% de les parades han de correspondre a entitats, col·lectius i organitzacions de l’economia social i responsable de la ciutat.
 1. Es valorarà l’assistència real i l’aportació d’edicions anteriors.
 2. Poden participar-hi tot tipus d’activitats comercials; l’únic condicionant és disposar de llicència ambiental o d’activitats.
 3. Els dies sol·licitats no poden coincidir amb les celebracions de gran magnitud del districte, com, per exemple, les Festes de la Mercè, la diada de Sant Jordi. Coincidint amb les festes de Nadal, se’n valorarà la idoneïtat depenent de la ubicació sol·licitada.
 4. Cal disposar de l’informe favorable de la Guàrdia Urbana.
 5. Es revisarà el calendari perquè no hi hagi programats altres esdeveniments en la ubicació sol·licitada o obres de gran magnitud.
 6. Es poden organitzar fires de comerç al carrer, tant en els carrers amb comerç consolidat com en els carrers on el comerç no està consolidat, que requereixin dinamització o on es donin mals usos fins a un màxim de 12 per any.
 7. El Districte limitarà la facilitació d’infraestructures a taules i cadires.
 8. Només es podrà posar música en les mostres de comerç al carrer de Nadal i de festa major (punt 4.3 d’aquesta normativa). A la resta de mostres de comerç al carrer es podrà autoritzar alguna activitat puntual de música en viu de petit format, sempre que es valori favorablement. En el cas que s’utilitzi amplificador, haurà de disposar d’un limitador homologat i precintat per Medi Ambient.
 9. Es valorarà positivament que hi hagi tasques comunitàries complementàries a l’activitat principal de comerç al carrer.
 10. Es paguen taxes d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.

 

Fires comercials

Es consideren fires les activitats següents:

 • Mercat de marxants o periòdics
 • Mostra de producte o serveis
 • Mercat tradicional

Les fires tradicionals que formen part del districte de Ciutat Vella disposen de normativa pròpia i queden excloses d’aquesta normativa general. Són: Sant Jordi, Sant Ponç, Santa Rita, Santa Llúcia, Sant Eloi, Artesania del Portal de l’Àngel, Alimentació Artesanal de la plaça del Pi, Artesania de la Rambla, Pintors de Sant Josep Oriol, Grup Divulgatiu Català de Tradicions i Numismàtica de la plaça Reial.

L’autorització de fires és discrecional.

En el cas que es valori la necessitat d’establir-ne alguna de nova amb l’objectiu, per exemple, de dinamitzar determinats espais del territori, el Districte en determinarà la periodicitat, el volum de parades o els horaris, entre altres; així mateix, en el cas que les condicions canviïn o la valoració que es faci de la fira no sigui positiva, el Districte mateix tindrà la potestat d’anul·lar la fira. La fira ha de tenir una finalitat que sigui coherent amb el model de comerç de Barcelona.

Els i les paradistes són responsables del compliment de les obligacions fiscals i dels productes que comercialitzin o exposin.

Cal que l’organització i els i les paradistes:

 • Tinguin la llicència permanentment a disposició dels agents de l’autoritat i dels serveis municipals, o altres organismes amb capacitat inspectora en l’àmbit de la seva competència, i garanteixin la identificació visible de cada una de les instal·lacions i del paradista.
 • Obtinguin les altres autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat.
 • No tinguin deutes de naturalesa tributària local, ja que la seva existència comportarà que es denegui la llicència.

Les parades han de ser homogènies entre si tant en la mida com en el disseny.

 

Inauguració i remodelació de comerços

S’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb els condicionants indicats, quan es tracti d’inauguració de comerços (nou titular de la llicència) i en el cas de grans remodelacions (amb llicència d’obres). No s’autoritzaran inauguracions de temporada.

Es consultarà amb Llicències d’Obres i d’Activitats si es tenen els permisos corresponents, fet que és imprescindible per autoritzar l’activitat.

 

Actes comercials o empresarials

Es tracta de les sol·licituds d’activitats de caràcter comercial (promocions, llançament de productes, aniversaris, etcètera) promoguts per empreses privades amb ànim de lucre.

El Districte no autoritzarà aquest tipus d’actes i els derivarà a espais alternatius que disposin d’instal·lacions més orientades a aquestes activitats, siguin en el districte mateix o no.

Mostra’n menys