Aquest punt fa referència a activitats lúdiques, festives, culturals, religioses, reivindicatives, esportives de sensibilització i sense ànim de lucre dutes a terme per entitats que tenen com a àmbit d’actuació un o més barris del districte.

En principi es consideren d’interès perquè col·laboren a la dinamització dels barris. Per aquest motiu, les tècniques de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori donen assistència a les persones i les entitats organitzadores dels actes, i faciliten i col·laboren en la tramitació i la realització de l’activitat, tenint en compte criteris de benefici social i de creació i enfortiment de vincles i xarxes comunitàries. La Direcció de Serveis al Territori i a les Persones disposa d’un pressupost anual per donar suport en l’organització d’actes en aspectes logístics, tanques, tarimes, il·luminació, etcètera.

Els principis rectors de l’Administració són:

 • Unificar sense uniformar.
 • Particularitzar sense privilegiar.
 • Afavorir les activitats del barri i per al barri que facilitin l’establiment d’espais de trobada entre veïns i veïnes i el foment de les relacions comunitàries. Prioritzar activitats que aportin un valor territorial.
 • Racionalitzar la despesa pública.

Un cop l’entitat dona el vistiplau a la petició feta, per norma general no s’admetran canvis sobre les infraestructures demanades originalment.

Durant el primer trimestre, anualment, es farà pública la despesa del districte en infraestructures —en total i també per entitat— per fer més transparent la despesa pública en aquest concepte.

 

Pel que fa als horaris de les activitats a la via pública (*):

Festes majors, activitats de calendari festiu i festes de ciutat:

 • De dilluns a dijous, fins a les 23.00 h.
 • Divendres i dissabte, fins a les 2.00 h.
 • Cada emplaçament podrà acabar l’activitat a les 3.00 h durant un dels dies de la festa major i sempre que sigui divendres, dissabte o vigília de festiu.
 • Diumenge, fins a les 23.00 h.
 • Es respectarà un període horari de descans entre les 14.30 i les 16.30 h, sense cap mena d’impacte acústic produït per una font sonora.

Resta d’activitats:

 • De dilluns a dijous, fins a les 22.00 h.
 • Divendres, dissabte i diumenges, fins a les 23.00 h.
 • La música (incloses les proves de so) no podrà començar abans de les 11.00 h del matí.
 • En el cas que s’utilitzi amplificador, haurà de disposar d’un limitador homologat i precintat per Medi Ambient.
 • No pot haver-hi música entre les 14.30 i les 16.30 h.
 • No es poden tenir més de 6 hores seguides de música (proves de so incloses). Si és necessari, caldrà deixar una hora de descans durant l’activitat. (**)

(*) L’horari de muntatge i de desmuntatge no hi estan incorporats.

(**) Hi pot haver algun tractament específic atesa la singularitat de l’activitat, com, per exemple, en el cas de la festa dels Cors de la Barceloneta.

 

Pel que fa a les activitats amb servei de bar:

Només s’autoritzarà un servei de bar (amb alimentació o sense) a les festes majors, les activitats de calendari festiu de les diferents comunitats que componen el districte i les festes de ciutat. Queda prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys i cal garantir el respecte als veïns i les veïnes en tots els seus àmbits, tant en la preparació dels actes com durant la seva celebració i amb posterioritat. El servei de bar es podrà autoritzar en altres moments de l’any a les entitats sense ànim de lucre del districte, sempre que no sigui l’activitat principal; se’n valorarà la idoneïtat en cada cas concret.

 

Pel que fa a les activitats alimentàries:

S’autoritzarà l’elaboració de menjars populars (paelles, botifarrades, calçotades i similars) sempre que es compleixin les condicions tècniques exigides en funció de l’espai públic on es vulguin dur a terme, que els organitzin entitats sense ànim de lucre i que l’activitat no contingui cap referència promocional d’activitats econòmiques.

En el cas d’emprar gas butà, la instal·lació ha d’estar al dia pel que fa a la inspecció. En aquest sentit, cal tenir en compte que és obligatori fer-ne una cada cinc anys. Si s’ha superat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n’acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, que s’ha de conservar.

En el cas de foc a terra, s’ha de seguir el protocol de les activitats amb foc (model FE04).

 

Pel que fa a les reunions i les celebracions religioses:

Es garanteix el tracte igualitari a les entitats religioses en l’ús de la via pública per part de comunitats religioses, quant a la realització d’activitats puntuals en l’àmbit públic. Aquestes activitats se solen produir amb motiu de la celebració del culte a l’aire lliure, normalment quan es reuneix un nombre excepcional de persones que s’apropen des de territoris diferents, o bé per celebrar festivitats que requereixen seguir un determinat itinerari per carrers i places.

Mostra’n menys