En l’estudi de la concessió o la denegació del permís i de la possible col·laboració del districte per dur a terme l’activitat, es tenen en compte els aspectes següents.

Pel que fa a l’activitat:

  • Es valoren positivament les activitats d’interès general, com ara les de sensibilització sobre la salut, el medi ambient, l’habitatge, etcètera.
  • Es valora que sigui una activitat oberta a la participació lliure i sense cap tipus de restricció prèvia.
  • Quan es tracta d’una activitat de participació restringida i adreçada a un col·lectiu específic, se n’avaluarà la idoneïtat.
  • No s’autoritzaran les activitats que puguin vulnerar els drets humans, la igualtat de gènere o l’acceptació dels valors democràtics.

Pel que fa a l’espai en el qual es demana fer l’activitat:

  • Es valora si l’espai proposat és el més adient per a l’activitat, per les seves dimensions, la necessitat de dinamització, l’impacte en l’espai concret i en el veïnat en particular, així com la situació general de l’entorn.
  • Si no és possible, de comú acord amb les tècniques del districte, es proposaran un espai o unes dates alternatives. En el cas que sigui possible, es dona curs a la tramitació.

Pel que fa al moment i als horaris en què es demana:

  • Es valora si les dates i la durada són possibles i es comprova la possible coincidència amb altres actes, així com l’acumulació d’actes en un mateix espai en poc temps.

Pel que fa a l’impacte acústic:

  • Es tindrà en compte la capacitat acústica de l’espai sol·licitat, així com les queixes interposades motivades pel soroll a l’espai públic.

Pel que fa a la urgència:

  • Excepcionalment, es podrà valorar la urgència de la tramitació per part de l’Administració, tot i que hi ha uns procediments estandarditzats.

 

Criteris administratius generals

Les persones o les entitats que fan peticions de llicències per actes a la via pública han d’estar lliures de deutes amb la Hisenda municipal. Els participants de fires amb llicència individual també han de complir aquest criteri. En el cas que, en el moment de fer la comprovació, es detecti l’existència de deutes, es comunicarà aquest fet a la persona interessada perquè pugui fer la liquidació corresponent en el període que s’estableixi. En el cas que no ho solucioni, es denegarà la llicència. En conseqüència, en les fires amb molta participació és necessari rebre la petició de llicència amb temps suficient per poder avisar i solucionar la qüestió.

Totes les activitats s’han de sol·licitar amb un mes d’antelació. En el supòsit que, un cop sol·licitada la llicència, la persona interessada no hagi rebut resposta, cal entendre que s’ha denegat.

De forma excepcional, es podran tramitar peticions d’activitats de suport per a situacions de força major (com ara catàstrofes naturals, atemptats o accidents de gran magnitud del territori i dels països d’origen dels veïns i les veïnes del districte, entre altres situacions en què la previsió no és possible). A causa de l’excepcionalitat d’aquestes circumstàncies, però, no es podrà garantir la concessió de suport en infraestructures.