Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mobilitat

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024

El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024 és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del districte en els propers anys. 

Mesura de Govern sobre Memòria Històrica

Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria dels nostres barris i dels seus col·lectius

Via Laietana

La mesura dona resposta a la les reivindicacions històriques dels veïns des dels punts de vista de la mobilitat i l’urbanisme, així com per la memòria històrica de tot el procés d’urbanització de la Via Laietana.

Mesura de Govern sobre baixos de protecció oficial

Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma de protecció i de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el Districte.

Mapa carrers Robador i Sant Ramon

Tanteig i retracte a l'àrea d'en Robador i de Sant Ramon

La mesura vol evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge digne.

Baner consell de barri

La participació, eix de les polítiques del districte

La mesura garanteix polítiques que responguin a les demandes i les necessitats socials.