Amb aquesta normativa es pretén consolidar la gestió acurada de les activitats que es duen a terme a l’espai públic amb dues grans línies de millora:

  1. Posar a l’abast de tothom els criteris emprats per decidir l’autorització d’activitats, per facilitar-ne la tramitació i garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats a l’hora de fer ús dels carrers i les places de Ciutat Vella. Donar a conèixer els protocols i els criteris que vehiculen la tramitació i la concessió dels permisos.
  2. Tenint en compte les consideracions anteriors, fixar uns criteris generals de compliment obligat que prioritzin, d’una banda, les activitats veïnals i comunitàries respecte a les que són merament promocionals o amb interessos econòmics i, de l’altra, les activitats de territori, és a dir, les que organitzen entitats socials, veïnals o comercials del districte.

En conseqüència, es diferencien les activitats de la via pública segons:

El seu àmbit territorial:

  • De barri
  • De centralitat: Són de centralitat quan les organitza una entitat d’abast de ciutat o superior, estigui domiciliada o no al districte. A les activitats de centralitat, no se’ls faciliten les infraestructures, excepte les tanques i els servei de neteja o papereres. Aquestes activitats es valoraran tenint en compte l’interès per al territori.

La tipologia d’activitat:

  • Activitats recreatives (socials, lúdiques, religioses i artístiques)
  • Activitats comercials (queden exclosos d’aquesta tipologia els vetlladors)