Objectiu 1

Ajudar a contribuir a la millora de la qualitat de l’oferta educativa d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris del districte, de manera que incideixi en la millora de l’èxit educatiu de l’alumnat i en la percepció social de la ciutadania.

1.1 Oferir suport i acompanyament a les actuacions d’atenció a la diversitat, tant pel que fa a les possibilitats que ofereix l’autonomia organitzativa dels centres, com individualment per als alumnes que requereixin atenció específica.

Accions

 • Consolidar l’oferta de tallers per a la diversificació curricular més eficients, per contribuir a la millora de l’atenció a la diversitat. Èxit-2
 • Augmentar l’oferta de tallers “Oferta d’oficis a la ciutat” del districte de Ciutat Vella.
 • Impulsar experiències de diversificació curricular oferint estades en empreses a l’alumnat de 15 i 16 anys en risc d’abandonament prematur dels estudis, amb l’objectiu de treballar les competències bàsiques relacionades amb el món laboral; aprofitar les possibilitats que ofereixen els equipaments municipals i el teixit comercial i de petites empreses del districte.
 • Facilitar l’accés als cursos de català i castellà de l’EOI i els centres de formació d’adults a l’alumnat de llengües no romàniques que estigui cursant estudis postobligatoris per millorar-ne les competències lingüístiques.
 • En línia amb el criteri del Departament d’Ensenyament, donar continuïtat a la sisena hora a les escoles del districte com a mesura educativa complementària específica per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.
 • Promoure la col·laboració dels serveis del districte en la detecció precoç de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, abans del procés de preinscripció de P3, per mitjà dels diversos agents del territori, dels serveis socials i dels serveis especialitzats.
 • Garantir una millora de les instal·lacions de l’Escola Cintra, portar a terme totes les gestions per garantir el sòl i la construcció de la nova escola.
 • Garantir els projectes de suport a l’alumnat de cada centre: accions de teatre musical, clubs de lectura, jocs i esport, sortides escolars...
 • Millorar equipaments especialitzats d’atenció a la infància: EIPI i Espai Familiar.

1.2 Detectar i concretar un pla d’actuació amb els centres que pels seus resultats a les proves d’avaluació de quart d’ESO i de sisè de primària, per l’alt grau de mobilitat de l’alumnat i pels indicadors del seu entorn així ho requereixin.

Accions

 • Fer una anàlisi detallada de les proves i dels altres factors que incideixen en els resultats de les proves externes i concretar l’actuació que cal desenvolupar amb cada centre conjuntament amb la Inspecció.
 • Posar en marxa una experiència pilot en un dels centres que tenen un índex més alt de mobilitat de l’alumnat.

1.3 Fomentar el model de partenariat educatiu amb institucions de referència i serveis especialitzats que incideixin en la millora dels projectes educatius dels centres.

Accions

 • Implicar els CESIRE en la millora dels projectes educatius de les escoles i dels instituts i en el treball curricular de la zona.
 • Portar a terme les gestions amb les institucions que impulsen projectes Tàndem, per tal que els centres del districte en siguin els màxims participants.

1.4 Fomentar la cohesió social mitjançant actuacions que millorin l’escolarització equilibrada als centres educatius del districte i a les àrees d’influència adjacents.

Accions

 • Comissió de Garanties d’Admissió de Ciutat Vella, responsable d’aplicar i fer el seguiment de les decisions del CEB sobre l’escolarització equilibrada.
 • Especial actuació de la Comissió de Garanties en relació amb les places de reserva dels centres sostinguts amb fons públics per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, per avançar, així, cap a un repartiment equitatiu dels alumnes nouvinguts per facilitar-ne la incorporació.
 • Mesures de planificació que afavoreixin l’escolarització equilibrada.
 • Actuacions específiques de coordinació entre primària i secundària per assegurar la continuïtat dels itineraris formatius.

1.5 Revisar l’oferta educativa del districte i definir propostes de millora en l’àmbit de l’educació obligatòria i postobligatòria, per adequar els itineraris acadèmics a la realitat i a les necessitats de la població escolar del districte.

Accions

 • Analitzar les necessitats d’escolarització del districte, especialment pel que fa als ensenyaments postobligatoris.
 • Estudiar la possibilitat de fer ensenyaments d’especialització que permetin singularitzar la seva oferta vinculats amb oportunitats del territori (ensenyaments nàutics a la Barceloneta).

1.6 Implementar una estratègia comunicativa integral que afavoreixi la millora de la imatge i la percepció que té la població de l’oferta escolar del districte, procurant, com a mínim, que s’aproximi a la realitat (trencament de tòpics).

Accions

 • Definir una estratègia comunicativa de l’oferta educativa amb una visió global del districte i donar suport a les propostes dels mateixos centres i de les xarxes educatives.
 • Executar el Pla de comunicació del districte i reforçar i divulgar activitats singulars dels centres i aquelles que preveuen la participació conjunta de centres educatius del districte.
 • Establir un pla de treball amb els representants municipals i els consellers escolars del centre del districte que contribueixin a millorar la imatge de l’oferta educativa i la projecció dels centres a l’entorn.
 • Reforçar i divulgar projectes singulars de centres, en el marc del Congrés Internacional de Ciutats Educadores i altres.

1.7 Divulgació i projecció dels centres a l’entorn. Foment de la participació i implicació de l’alumnat en les entitats i els serveis del barri.

Accions

 • Impulsar projectes de servei a la comunitat amb la metodologia aprenentatge servei amb entitats.
 • Desenvolupar projectes i programes conjunts amb les biblioteques públiques.
 • Dissenyar un pla de treball amb els representants municipals que contribueixi a millorar la projecció dels centres a l’entorn.
 • Definir accions amb els grans equipaments culturals de ciutat i els centres escolars.
 • Definir línies de coordinació entre els centres escolars i els tècnics de barri.
 • Crear comissions de seguiment a cadascun dels barris amb les entitats d’oferta d’activitats complementàries.

Objectiu 2

Contribuir a augmentar la població amb estudis postobligatoris, facilitant la reincorporació al sistema educatiu i reduint la taxa d’abandonament prematur.

2.1 Evitar l’abandonament prematur donant suport i acompanyament en la transició dels joves que acaben l’ESO i comencen els estudis postobligatoris, i especialment els qui necessiten ajut per establir un itinerari que els permeti assolir la qualificació necessària per continuar la seva formació o per accedir al món laboral.

Accions

 • Suport del Pla jove als centres en la transició d’alumnat sense graduar de secundària.
 • Pla específic al districte per reduir l’abandonament prematur i reconduir a programes formatius els joves de 16 a 18 anys que han abandonat el sistema educatiu, i reforçar el projecte amb el suport professional.

2.2 Prioritzar l’orientació i l’assessorament als centres educatius, amb el suport dels agents del territori en relació amb els itineraris acadèmics i fomentar, entre d’altres, la formació de persones adultes, amb la inclusió d’estratègies de nova inserció en el sistema educatiu per a les més joves.

Accions

 • Posar en marxa els espais d’orientació dels centres de formació de persones adultes com a punts que serveixin al professorat, a l’alumnat actual dels centres i als ciutadans que poden buscar recursos per al seu itinerari formatiu i d’inserció, de manera coordinada amb el Punt d’Informació Juvenil de Ciutat Vella.
 • Detectar els alumnes joves susceptibles d’arribar a l’Escola d’Adults, i fer-ne el seguiment, a través de la coordinació entre els centres educatius, la intervenció d’educadors de carrer i la implicació del PIJ de Ciutat Vella.
 • Gestionar, per mitjà del PIJ de Ciutat Vella, les campanyes sobre itineraris acadèmics.

Objectiu 3

Optimitzar l’oferta educativa complementària existent, de manera que sigui més eficient i coherent amb la tasca que desenvolupen els centres educatius.

3.1 Donar suport a la complementació de la jornada compactada dels centres de secundària de manera coherent amb els projectes educatius dels centres, i promoure la implicació dels equipaments i recursos existents al territori.

Accions

 • A partir dels projectes presentats pels centres, definir les necessitats de complementació de la jornada compactada.
 • Reforçar accions de dinamització socioeducativa que complementin la jornada compactada i donar-los suport.
 • Augmentar l’oferta d’activitats i de dinamització educativa als patis oberts.
 • Coordinar actuacions del Punt JIP de Ciutat Vella i orientar el servei cap a la jornada compactada.

3.2 Coordinar i fomentar una millora qualitativa de les actuacions de reforç escolar i activitats complementàries com a instrument d’èxit escolar fora de l’horari lectiu.

Accions

 • Suport educatiu a l’alumnat de secundària per afrontar els exàmens de setembre amb èxit.
 • Definir criteris mínims homogenis i de qualitat dels serveis de reforç de les entitats, de manera que siguin complementaris a la tasca que desenvolupen els centres educatius.
 • Estudiar la possibilitat d’obrir la biblioteca escolar al barri.
 • Definir acords de col·laboració i de derivació d’alumnes entre l’escola o l’institut i les entitats per garantir un reforç escolar.
 • Suport durant l’estiu a l’alumnat i les seves famílies per donar continuïtat a projectes educatius.

3.3 Promoció i suport del teixit socioeducatiu i suport a les accions d’aquest teixit emmarcades en el pla.

Accions

 • Concedir suport econòmic a les propostes de les entitats socioeducatives i biblioteques públiques fora de l’escola que complementin el marc educatiu de l’escola i hi estiguin en consonància.
 • Complementar l’oferta dels patis oberts.
 • Fomentar la lectura: projecte LECXIT!, Espai Multimèdia, clubs de lectura, “Llegir x llegir” a la Barceloneta, Xarxa de Lectura del Raval...
 • Reforçar els programes de lleure educatiu de les biblioteques en els períodes vacacionals.

3.4 Garantir l’ús social del català a les activitats fora de l’escola.

Accions

 • Portar a terme un programa per als agents del territori i per als equipaments a fi d’augmentar l’ús social del català als espais de fora de l’escola.

3.5 Promoure i dinamitzar les entitats d’educació del lleure d’oferta normalitzadora per als infants i joves (escoltes, esplais de barri...).

Accions

 • Reconèixer i donar suport a les entitats de lleure i associacions de joves, i també a les entitats esportives que tinguin escoles d’esport base.
 • Donar suport i fer acompanyament a joves a través del viver de projectes del Casal de Joves.
 • Estudiar la creació d’una escola municipal de música i d’ensenyaments artístics.
 • Impulsar un pla d’esport escolar com a complement de la tasca educativa.

Objectiu 4

Donar suport a la funció educativa de les famílies.

4.1 Informació, promoció i suport a propostes de criança compartida o de ludoteca de petita infància en diferents espais del territori, espais de 0 a 3 anys.

Accions

 • Posar en marxa un espai de criança compartida o ludoteca de petita infància per barri.
 • Portar a terme xarxes d’escoles bressol al districte.
 • Disposar d’una nova ubicació per a l’Espai Familiar. 

4.2 Fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, establir continuïtats entre el context familiar i l’escolar. Reforçar la capacitat de les famílies per acompanyar, estimular i orientar l’èxit educatiu dels fills i filles.

Accions

 • Pla de treball amb els representants municipals que contribueixin a millorar la imatge de l’oferta educativa. Disposar d’una nova ubicació per a l’Espai Familiar.
 • Desenvolupar accions formatives en el marc del Programa de suport educatiu a les famílies, amb una oferta formativa que s’adreça a les famílies dels centres educatius sostinguts amb fons públics (de 0 a 18 anys) de Ciutat Vella.
 • Programar sessions d’acompanyament a les famílies els fills de les quals participen en el projecte “Èxit-1 a l’estiu”.
 • Fomentar el treball d’acollida i facilitació de la comunicació en la relació entre escola i família a través d’un apropament cultural al sistema educatiu; projecte “Escoles i família”.

4.3 Promoure el treball en xarxa de la comunitat educativa (AMPA, escoles, entitats, equipaments municipals i altres agents).

Accions

 • Impulsar projectes de servei a la comunitat amb metodologia aprenentatge servei amb entitats i equipaments municipals.
 • Fer un seguiment de les subvencions atorgades als projectes educatius de les AMPA, dels centres i de les entitats.
 • Desenvolupar un pla de treball amb els representants municipals als centres del districte.
 • Patis escolars oberts al barri.
 • Sessions de suport adreçades a les AMPA i als centres educatius.
 • Dur a terme un seguiment del projecte XAFIR.

Objectiu 5

Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants i joves, amb la finalitat de millorar-ne el desenvolupament educatiu.

5.1 Atenció a les necessitats bàsiques d’infants i joves a través de les diverses comissions socials existents.

Accions

 • Fer un seguiment del funcionament de les comissions socials i reforçar-ne la tasca, si és el cas.
 • Gestionar un treball eficient en cada comissió social.
 • Establir una comissió social als centres on no n’hi hagi d’establertes.
 • Fixar un pla de treball amb els representants municipals per a la millora de les comissions socials.

Mostra’n menys