1. Proximitat i atenció a la diversitat: actuacions planificades, dissenyades, executades i avaluades des del coneixement de les necessitats del territori.
  2. Corresponsabilitat i participació: la participació de diverses administracions i agents del territori com a eina que aporti més eficàcia en la seva implementació.
  3. Transversalitat i integralitat: atenció no només des d’una perspectiva d’educació formal, sinó també des d’una perspectiva educativa global que interrelacioni els diversos àmbits educatius (formals, no formals i informals).
  4. Globalitat i normalització: fomentar l’equitat i la igualtat d’oportunitats, i evitar la segregació.
  5. Temporalitat dels processos: objectius no només a curt termini, sinó també a mitjà i llarg termini; establiment de mecanismes d’avaluació tenint en compte aquesta dimensió.
  6. Perspectiva proactiva: identificar oportunitats d’actuació adreçades a generar nous escenaris de futur des d’una perspectiva constructiva i una visió estratègica.