El projecte Prometeus s'ha iniciat el curs 2016-2017 al barri del Raval amb l’objectiu que el màxim nombre de joves accedeixin als estudis superiors i els cursin i, així, transformar la tendència del barri.

Són diverses les causes que es combinen i que produeixen dificultats d'accés i de permanència a la universitat als joves del barri del Raval, com ara els motius econòmics, les competències lingüístiques, l'expectativa educativa i, també, l'imaginari i la gestió complexa.

En aquest marc, el projecte Prometeus persegueix:

  • Que el nombre d'alumnes del Raval que comencin i desenvolupin estudis universitaris augmenti cada any.
  • Que a partir del cinquè any de desenvolupament del projecte, els alumnes amb estudis de grau ja acabats s'uneixin a l'esforç d'ajuda col·lectiva i donin suport a nous estudiants.
  • Que sigui un projecte àmpliament conegut i reconegut pel conjunt de la comunitat educativa, i especialment per les famílies del territori.

El projecte Prometeus és una iniciativa de l’Associació Educativa Integral del Raval (AEI Raval) i El Periódico El Raval, juntament amb els dos instituts públics del Raval, l'Institut Milà i Fontanals i l'Institut Miquel Tarradell. Posteriorment, s’ha constituït una taula de seguiment del projecte a la qual s'han afegit el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Les seves funcions són les següents:

  • Dissenyar, impulsar i garantir que el projecte Prometeus es desenvolupi segons la seva finalitat.
  • Fer el seguiment als alumnes que pertanyen al projecte.
  • Mantenir un espai de deliberació i anàlisi per construir i revisar procediments de treball compartits.

En aquest projecte la participació de les universitats és fonamental. Així, s'ha creat un grup motor en el qual, a banda de les entitats de la taula de seguiment, també participen la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les seves funcions són les següents:

  • Construir una visió estratègica del projecte.
  • Elaborar un banc de recursos sobre les activitats complementàries.
  • Fer un seguiment de les dades per avaluar els resultats (eficàcia i eficiència) i l’impacte del projecte.
  • Transferir l’experiència a altres territoris de la ciutat.

La implicació de les famílies i de la comunitat educativa és bàsica per trencar les barreres socioeconòmiques i impulsar els estudis superiors entre l'alumnat del Raval. Així, es preveuen actes de difusió i sensibilització amb xerrades als instituts i espais comunitaris del barri.

L’augment gradual dels joves del Raval que cursin estudis universitaris serà l’indicador del resultat principal d’aquest projecte.

Mostra’n menys