Des del final del 2012, i durant nou mesos, s’ha estat definint el pla a partir del treball conjunt entre el Consorci d’Educació i el Districte en col·laboració amb l’IMEB. El pla s’ha elaborat partint d’una anàlisi compartida de la realitat educativa del districte, a partir de les dades estadístiques i de les potencialitats, necessitats i problemàtiques de l’educació al districte, tant en l’àmbit formal com en el no formal.

S’han definit cinc objectius compartits i dinou línies d’actuació que es concreten en diverses actuacions previstes per al curs 2013-2014 i que cada administració ha de desenvolupar en exercici de les seves competències.

Prioritats del Consorci d’Educació en el Pla educatiu

El Consorci prioritza l’actuació al districte de Ciutat Vella, mitjançant la tasca que duu a terme des de les diverses àrees i programes que desenvolupa, però incidint de manera especial en els àmbits següents:

  • Suport i acompanyament als centres educatius per a la millora dels seus projectes, de manera que incideixi en la millora de l’èxit educatiu de l’alumnat, amb especial incidència en les actuacions d’atenció a la diversitat i a la mobilitat de l’alumnat del districte.
  • Planificació i gestió de l’oferta educativa del districte de manera eficient, que respongui a les necessitats de la població i a una escolarització de proximitat i equilibrada, mitjançant la Comissió de Garanties d’Admissió del districte.
  • Augment del nivell de població amb estudis postobligatoris, acompanyant la transició dels joves que acaben l’ESO, prioritzant l’orientació per a la definició dels seus itineraris formatius i reduint la taxa d’abandonament prematur.

Prioritats del Districte de Ciutat Vella

El Districte de Ciutat Vella, i des de la potencialitat que li ofereix la centralitat de la ciutat, amb la presència d’entitats culturals i institucions destacades, els recursos propis dirigits a infants i joves i amb tasca compartida amb altres agents municipals, dona suport amb actuacions educatives complementàries i des de l’àmbit no formal i en especial a les accions següents:

  • Donar a conèixer el treball que desenvolupen els centres educatius del districte, les bones pràctiques i els projectes innovadors.
  • Coordinar i optimitzar l’oferta educativa complementària pròpia del districte, del teixit associatiu i de les entitats culturals, de manera que sigui més eficient i coherent amb la tasca que desenvolupen els centres educatius i incideixi en l’èxit educatiu: reforç escolar, immersió lingüística fora de l’horari lectiu, voluntariat per la lectura, activitats extraescolars... amb una especial incidència en la complementació de l’horari compactat dels instituts i en l’impuls de l’oferta de lleure en cap de setmana.
  • Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, per assegurar-ne el desenvolupament correcte, amb un treball coordinat amb els centres educatius.
  • Impulsar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, establint continuïtats entre el context familiar i l’escolar, i tenint en compte la diversitat cultural de les famílies del districte.