Criteris per a l’aplicació de taxes

Les taxes es giraran a la persona titular de la llicència i es calcularan d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 3.10 de taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.

En el càlcul de quota tributària, d’acord amb l’ordenança, s’estableix que:

  • La superfície es computa valorant el sumatori de la superfície de les parades. No s’afegirà la superfície total de l’àrea, sempre que la funció ordinària de l’espai públic quedi garantida. Si aquesta funció es limita, bé perquè es tracta d’un espai tancat o bé perquè és una ocupació intensiva que exclou qualsevol altre ús de l’espai públic, es calcularà la superfície total.
  • El temps és el de la durada de la utilització de l’espai públic per fer l’activitat comercial puntual, inclòs el temps destinat al muntatge i el desmuntatge de les parades i la resta d’instal·lacions.

 

Criteris d’inspecció

L’Ajuntament pot dur a terme l’activitat inspectora des del començament del muntatge de l’activitat fins que s’acabi. En tot cas, l’activitat inspectora pot comprovar l’adequació de les instal·lacions i els de l’activitat mateixa o dels productes de venda a la normativa i als condicionants de la llicència, i pot exigir els certificats corresponents de legalització o de solidesa dels corporis autoritzats.