Esteu aquí

Avís legal

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’aquest web: 

 

1. Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

En el cas que es publiqui al web informació facilitada per tercers, és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetlla perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

És objectiu de l’Ajuntament que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos per la legislació vigent.

 

2. Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica escollida pels usuaris, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

 

3. Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etcètera) que recull i tracta l’Ajuntament de Barcelona, en la seva relació amb el ciutadà (tràmits, sol·licituds, participació en plataformes, convocatòries, etcètera) s’integren en els fitxers corresponents de l’Ajuntament de Barcelona. Quan el ciutadà proporciona dades, atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al fet que siguin objecte de tractament. Únicament es tracten les dades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats previstes.

En el cas d’aquest web, els ciutadans poden fer consultes i suggeriments a l’apartat “Contacte".

D'acord amb la Llei de protecció de dades, les dades personals s'incorporaran al fitxer “Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà”, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat. També es poden incorporar en altres fitxers de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la normativa vigent, la relació dels quals es pot consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats, així com les seves finalitats.

Per poder prestar un millor servei d'informació i atenció ciutadana, multicanal i personalitzat, també s’integraran al fitxer “Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà” determinades dades que actualment es recullen en diferents fitxers legals de l'Ajuntament. Es pot consultar el detall de les millores que incorpora aquest servei i la relació de dades que es recolliran, juntament amb la finalitat prevista, a www.bcn.cat/serveimillorat. No se cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o la persona ho autoritzi expressament.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb les previsions de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

Els ciutadans (usuaris) poden exercir els drets que garanteixen el control de les dades personals: drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la normativa vigent, segons el que es disposa a l’enllaç següent: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

 

4. Segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès.

 

5. Permet i fomenta la reutilització de la informació que es difon, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

L’Ajuntament de Barcelona permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

  • No alterar el contingut de la informació.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Esmentar la font de la informació.
  • Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
  • No donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la protecció necessària d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que estableix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas. Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

 

6. Protegeix la propietat intel·lectual industrial i fomenta les llicències obertes.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que conté.

L’Ajuntament fomenta la reutilització de la informació en els termes establerts a l’apartat anterior.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ho ha de notificar a l’Ajuntament indicant-hi el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

 

7. L’Ajuntament és present a diferents xarxes socials i plataformes

L’Ajuntament és present en diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn o Issuu. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Ajuntament.

 

8. S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L'Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L'Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per entrar al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

 

Barcelona, març del 2017

 

Comparteix aquest contingut