Documents temàtics

Síntesi del "Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona”, que estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Any del document:
2022

Challenges and actions for improving the lives and rights of children and adolescents in Barcelona.

Any del document:
2022

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Any del document:
2021

Municipal Strategy Against Loneliness 2020-2030

Any del document:
2021

Breu presentació del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 en què s’explica de forma molt sintètica el procés d’elaboració d’aquest pla municipal, així com la governança del pla. També enumera quins són els 7 drets, els 23 reptes i les 70 actuacions per a fer-hi front que recull el pla.

Any del document:
2021

Síntesi del "Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona”, que estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Any del document:
2021

Síntesis del "Plan de Infancia 2021-2030. Retos y actuaciones para mejorar las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia en Barcelona", que establece los principios, la diagnosis, los ejes transversales y los retos de ciudad en clave de derechos de la infancia, así como las actuaciones municipales destacadas de iniciativa y gestión del Ayuntamiento (no todas de forma exhaustiva), en colaboración con otros agentes.

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en anglès)

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en castellà)

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Any del document:
2021

La soledad no deseada no es un problema nuevo en la ciudad de Barcelona. Desde hace años se llevan a cabo programas municipales específicos para paliar el sentimiento de soledad, sobre todo de las personas mayores. No obstante, en los últimos años, el aumento del número de personas de cualquier edad que se sienten solas ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia conjunta para paliar la soledad no elegida en nuestra ciudad.

Any del document:
2021

El “Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona” estableix els principis, la diagnosi, els eixos transversals i els reptes de ciutat en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades d’iniciativa i gestió de l’Ajuntament (no totes de manera exhaustiva), en col·laboració amb altres agents.

Any del document:
2021

El Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil és una estratègia a través de la qual l’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses accions preventives d’àmbit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa.

Any del document:
2019

El Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil és una estratègia a través de la qual l’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses accions preventives d’àmbit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa.

Any del document:
2019

El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable. El seu objectiu és millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com per a la salut i la vida comunitària.

Any del document:
2019

L'Agenda dels Infants és el resultat d'un procés per preguntar als nens i nenes de la ciutat "Com esteu?" i "Què podem fer perquè estigueu millor?". S'ha dut a terme entre el gener del 2017 i el març del 2018.

Any del document:
2018

Presentem el IV Informe de seguiment del Pla d’Infància 2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament, aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Any del document:
2017

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2017

El Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona, és el marc de planifcació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mig termini.

Any del document:
2017

El Foco Infancia y Ciudadanía 2017 - 2020: plan para crecer y vivir la infancia y la adolescencia en Barcelona, es el marco de planificación y transversalización de las principales políticas que afectan a la infancia y a la adolescencia en la ciudad de Barcelona con visión de hoja de ruta a medio plazo.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat