Documents temàtics

El pla “Barcelona, ciutat amigable amb les persones grans” té com a visió aconseguir una ciutat que promogui l’autonomia de les persones grans i que faciliti els entorns, els equipaments, els serveis i els suports necessaris perquè les persones grans puguin escollir la forma de vida que s’ajusti millor als seus principis i valors.

Any del document:
2022

El plan “Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores” tiene como visión conseguir una ciudad que promueva la autonomía de las personas mayores y que facilite los entornos, los equipamientos, los servicios y los apoyos necesarios para que las personas mayores puedan escoger la forma de vida que se ajuste mejor a sus principios y valores.

Any del document:
2022

Document que recull les 26 iniciatives més rellevants que es duen a terme i que s’estan preparant per desenvolupar-se en el període 2022-2025 per a la implementació dels 5 eixos estratègics que vertebren el pla “Barcelona, ciutat amigable amb les persones grans 2022-2030”.

Any del document:
2022

Documento que recoge las 26 iniciativas más relevantes que se llevan a cabo y que se están preparando para desarrollarse en el periodo 2022-2025 para la implementación de los 5 ejes estratégicos que vertebran el plan “Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores 2022-2030”.

Any del document:
2022

La soledad no deseada no es un problema nuevo en la ciudad de Barcelona. Desde hace años se llevan a cabo programas municipales específicos para paliar el sentimiento de soledad, sobre todo de las personas mayores. No obstante, en los últimos años, el aumento del número de personas de cualquier edad que se sienten solas ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia conjunta para paliar la soledad no elegida en nuestra ciudad.

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Any del document:
2021

Pla de treball del Consell Assessor de la Gent Gran 2019-2023.

Any del document:
2021

Municipal Strategy Against Loneliness 2020-2030

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en anglès)

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat. (Versió en castellà)

Any del document:
2021

La soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de Barcelona. Des de fa anys es duen a terme programes municipals específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per pal·liar la soledat no escollida a la nostra ciutat.

Any del document:
2021

L'Estratègia de canvi demogràfic i envelliment preveu polítiques per combatre la solitud no volguda i fomentar una atenció integral individualitzada i comunitària amb principis d'inclusió, d'equitat i de justícia de gènere. El pla inclou 77 accions que impulsen els serveis de cura, l'envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

Any del document:
2018

La Estrategia de cambio demográfico y envejecimiento prevé políticas para combatir la soledad no deseada y fomentar una atención integral individualizada y comunitaria con principios de inclusión, de equidad y de justicia de género. El plan incluye 77 acciones que impulsan los servicios de cuidado, el envejecimiento activo y la convivencia intergeneracional.

Any del document:
2018

The Strategy for demographic change and ageing foresees actions to combat loneliness and promote comprehensive, individualised and communal attention and care, from principles of inclusion, equity and gener justice. The plan includes 77 actions regarding care services, active ageing and intergenerational coexistence.

Any del document:
2018

Presentem el  IV Informe de seguiment del Pla de les Persones Grans 2013-2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament,  aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Any del document:
2017

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques. La finalitat principal de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2017

Aquest és el primer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2015

El Pla municipal per a les persones grans 2013-2016, que defineix i concreta les línies d’actuació que s’han de portar a terme en l’àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquest document és una versió reduïda i sintetitzada del Pla.

Any del document:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquesta és la versió en lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat