Antecedents

Barcelona té un compromís ferm per la millora de la sostenibilitat a la ciutat, és a dir, per avançar cap a un model de desenvolupament durable en el temps, equitatiu i intel·ligent en l'ús dels recursos: un avenç que només és possible amb la participació i la implicació de tota la ciutadania, tant en la definició d'horitzons com en la cerca de solucions i el desenvolupament d'accions.

L'any 1998 es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, el primer objectiu del qual va ser contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat, impulsant l'Agenda 21 de Barcelona, la seva implantació i seguiment.

Així, el Consell responia a l'esperit de l'Agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992) i al de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat o Carta d'Aalborg (1994).

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat va ser l'impulsor del primer Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona, un document àmpliament consensuat que definia principis, objectius i línies d'acció per al període 2002-2012.

L'any 2012, el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i la xarxa d'organitzacions implicades van participar en l'actualització i renovació del Compromís. El procés va comportar la formulació de nous objectius, concebuts de manera totalment transversal, per al període 2012-2022.

El Compromís és el marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que assumeixen la seva part de responsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible i hi contribueixen amb les seves accions. Des de l'any 2002, la xarxa d'organitzacions implicades s'ha estès i abasta un gran nombre d'organismes municipals i supramunicipals, associacions, empreses, centres educatius, universitats, gremis, col·legis professionals, sindicats i tot tipus de col·lectius.

De la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat se'n deriva el repte i l'oportunitat de tornar a fundar el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal que representi els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís i sigui alhora el promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Amb aquesta finalitat neix el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, com a òrgan de participació ciutadana que ha de promoure el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible. En ares a la transparència i simplificació normativa, s'ha optat per aprovar un nou reglament, i no per introduir modificacions puntuals en l'anterior, perquè es considera que d'aquesta manera es facilita la lectura, comprensió i aplicació dels seus preceptes.