• Inici
  • / Aprovació Definitiva de la Modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

Aprovació Definitiva de la Modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del 29 de juny de 2018, va aprovar definitivament de la modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO).

En l’objectiu general de contribuir a garantir i preservar als ciutadans el dret fonamental a un habitatge digne i adequat, recollits entre d’altres, per la Llei per al dret a l’habitatge, el Text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana i el Pla per al dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025,  s’han adoptat mesures  i accions per respondre a les necessitats ciutadanes d’allotjament.

Atès que la normativa actual en matèria d’Habitatge, Sòl i Rehabilitació Urbana reconeix el dret a un allotjament provisional i el dret de retorn, quan sigui possible, als arrendataris durant  l’execució de les obres, s’hauria de recollir el procediment per assegurar i desenvolupar aquests drets a l’ORPIMO.

La modificació de l’ORPIMO, incorpora un requeriment als propietaris que realitzin les obres, per que presentin un pla de reallotjament d’una banda i d’altra  l’emissió d’un informe preceptiu per part dels serveis d’habitatge que avaluï l’adequació de les previsions contingudes en el pla. Aquest pla contindrà  una memòria que reculli dades d’identificació dels afectats i en quines condicions es donarà compliment al dret de reallotjament i en el seu cas el dret de retorn,  pressupost del pla i documentació complementària.

El contingut de l’informe, que serà emès pel servei d’habitatge, ha generat un nou annex on es fa referència a la documentació necessària que haurà d’acompanyar a la sol·licitud de l’informe preceptiu en algunes de les obres majors subjectes a llicència i alguna de les obres subjectes al règim de comunicació. Concretament les obres objecte d’aquest informe seran les següents:

a) Gran rehabilitació.

b) Increment de volum o sostre edificable  sense intervenció global en l’edifici.

c) Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.

d) Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici.

e) Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B), demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits.

f) Demolició d’edificis no inclosos a l’apartat anterior.

També s’afegeix un nou punt 3 a l’article 22, on es regulen les condicions essencials que constitueixen causa de denegació de la llicència, als efectes d’establir les deficiències substancials que poden motivar un informe dels serveis d’habitatge desfavorable i que comportarà d’acord amb el nou article 34 bis punt 2 lletra c) la denegació de la llicència.

Documentació: