Regeneració Urbana

Imatge grafica regeneracio urbana

La regeneració urbana engloba un conjunt d’actuacions sobre el medi urbà que afecten tant a edificis com a teixits urbans i es posen en marxa quan es detecten situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions.

És una estratègia global, unitària i multidisciplinària que té com a objectiu aconseguir un desenvolupament urbà que vagi més enllà de les consideracions habituals de la rehabilitació (millores en habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica) i aporti solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació del canvi climàtic i la resiliència.

En el marc de la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament, l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) té la funció de desenvolupar i gestionar integralment els àmbits de regeneració urbana que es programin o delimitin a la ciutat de Barcelona. A ell li correspon assumir el repte d’identificar els àmbits urbans especialment vulnerables on desenvolupar el Programa de regeneració urbana i establir la priorització sobre com fer-ho.

Més informació:

Web de l'Institut Municipal d'Urbanisme