Urbanisme

Les ciutats, com a ens en constant transformació i evolució, disposen d'instruments i mecanismes per a l'ordenació harmònica i racional del seu territori i dels usos, amb l'objectiu de garantir un desenvolupament en sintonia amb les necessitats de la seva població.

Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge: Joan Cambronero Fernández

Àmbits de competència (Segons decret d'Alcaldia Gaseta Municipal NÚM. 18 17-6-2015)

- Planificació i ordenació territorial i urbanística d’acord amb la legislació vigent

- Gestió urbanística i del sòl per al desenvolupament del planejament aprovat

- Paisatge Urbà

- Llicències i actuació inspectora en matèria d’obres, activitats, medi ambient i espai públic, en coordinació amb els Districtes de la ciutat 

- Disciplina urbanística 

Documentació i enllaços: