Tramitació telemàtica de Llicències d'Obra

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la tramitació de les vostres sol·licituds d'expedients d'obres de forma telemàtica. Això és possible gràcies al desplegament de l'expedient electrònic de Llicències d'Obra. Requereix del projecte o la documentació tècnica de les obres en format electrònic, així com d'algun dels següents sistemes d'identificació i signatura electrònica:

 

Des del mes d’octubre l’Ajuntament ha començat a notificar electrònicament a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals de subjectes obligats a relacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament. Per a les persones físiques és opcional. Conegueu més detalls sobre la notificació electrònica en aquest enllaç.

El tràmit de Consulta Prèvia és obligatori i permet conèixer el règim d'intervenció que s'aplicarà a les obres que es vulguin realitzar en funció de l'emplaçament, el tipus d'actuació i la protecció patrimonial que tingui l'edifici. També permet aconseguir la guia de la documentació necessària per presentar la sol·licitud. Així mateix, en aquest tràmit s'indiquen els diferents passos que cal seguir abans de presentar la documentació.

Per a poder realitzar la Consulta prèvia d'Obres és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble, local, habitatge o solar. Si no la coneixeu, la podeu obtenir del rebut de l'IBI o al web de la Direcció General del Cadastre.

El resultat de la Consulta Prèvia, (que té un termini de validesa de 6 mesos) us donarà un número, que heu de guardar i tenir present per a poder realitzar tràmits posteriors, i us indicarà que les vostres obres estant sotmeses a un dels següents règims d'intervenció:

 • Assabentat
 • Tràmit d’urgència
 • Comunicat immediat
 • Comunicat diferit
 • Llicència

 

(NOTA: Si, un cop finalitzat el tràmit de Consulta Prèvia i abans de sol·licitar l'expedient d'obres, necessiteu modificar alguna dada de les introduïdes a la Consulta Prèvia, el tràmit Modificació de la consulta d'expedients d'obres us permet recuperar la consulta inicial i modificar les dades següents:

- Dades del titular de les obres, representant i adreça de notificació
- Dades econòmiques: import del pressupost d'execució material i bonificació

En cas de llicència, podeu també modificar la superfície i afegir si és una legalització d'una obra ja realitzada.
Tingueu en compte que el canvi d'altres dades essencials de la Consulta, com ara l'emplaçament de les obres o el tipus d'actuació, no es pot realitzar amb el tràmit 'Modificació de la Consulta', i per tant cal fer una nova Consulta Prèvia).

Assabentats d'obres:

El resultat de la Consulta us dóna en format PDF el document de l'assabentat indicant que ja podeu començar les obres. El procés per a poder realitzar les obres ha finalitzat.

Tràmits d'Urgència:

En el cas d'actuacions d'urgència ( que són aquelles destinades a evitar riscs imminents per a les persones, com ara apuntalaments i proteccions de façana) recordeu que teniu 2 mesos des de l'admissió del tràmit per presentar l'expedient d'obres definitiu. Haureu d'aportar la documentació que s'indica a la consulta per finalitzar el tràmit.

Si com a resultat de la consulta heu de presentar un Comunicat o bé demanar una Llicència d'Obres, obtindreu la Guia de tramitació de l'expedient d'obres.

Aquesta guia us informarà, entre altres coses, de:

 • El règim d'intervenció que s'aplica a les vostres obres
 • El tipus d'actuació que correspon a les obres que voleu fer
 • Els diferents passos que heu de seguir per a poder presentar l'expedient
 • La documentació que heu de preparar

En el cas de Comunicats i Llicències d'obres, quan la Guia ho indiqui i abans de poder sol·licitar l' Informe d'Idoneïtat Tècnica potser us caldrà demanar un o varis informes previs. Els informes previs necessaris venen donats per les característiques de l'emplaçament on voleu realitzar les obres, la Protecció Patrimonial de l'Edifici i el tipus d'actuació a realitzar.

Existeixen diversos tipus d'informes previs, però els més freqüents són:

 • Informe Urbanístic Previ: Necessari per a determinades actuacions de Llicències d'obra nova, gran rehabilitació, i reforma amb canvi d'ús. La necessitat o no de sol·licitar aquest informe vindrà indicada en la Guia de tramitació de l'expedient d'Obres entregada com a finalització del tràmit de Consulta prèvia. La sol·licitud de l'Informe Urbanístic Previ es realitza telemàticament en aquest enllaç.
 • Informe Previ de Patrimoni: En el cas de voler realitzar determinades obres en un edifici o un entorn protegit patrimonialment, la Guia de Tramitació indicarà la necessitat d'obtenir, o no, l'informe Previ de Patrimoni. Aquest informe, verifica que les obres que es volen realitzar siguin compatibles amb la protecció de l'edifici o l'entorn. La sol·licitud de l' Informe Previ de Patrimoni es realitza telemàticament en aquest enllaç.
 • Informe Previ d'Habitatge: En el cas de projectes d’obres que comportin que els arrendataris i/o ocupants legals d’un habitatge o edifici no puguin fer-ne ús i tinguin dret a un allotjament provisional i/o de retorn, el resultat de la Consulta Prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres indicarà, en aplicació de l’article 34 bis de l’ORPIMO, si és necessari o no demanar un Informe previ a la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu el tràmit en aquest enllaç.
 • Informe previ de Parcs i Jardins: El tràmit permet demanar l'informe previ que emet l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. És necessari quan a la finca, dins de l'àmbit d'obra o per l'execució de les feines, existeix arbrat i/o palmeres públics o privats. S'haurà de demanar en els següents casos:
  • Voluntat de  la propietat de retirar o talar arbrat i/o palmeres de la seva propietat.
  • Modificació de l'espai o jardí on existeixi arbrat i/o palmeres.
  • Per fer noves construccions o modificar les existents, quan existeixi arbrat i/o palmeres a la parcel·la, o s’afecti a arbrat i/o palmeres en parcel·les veïnes o en la via publica.
  La sol·licitud de l'Informe Previ de Parcs i jardins cal fer-la telemàticament en aquest enllaç.

Un cop obtinguts tots els Informes previs necessaris per al vostre expedient, ja es podrà sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica per a obres sotmeses als règims de llicència o comunicat.

La sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica es pot realitzar en les següents entitats:

 

Un cop es disposi de l'informe d'Idoneïtat Tècnica favorable, el titular de les obres o un representant autoritzat pot sol·licitar la creació de l'expedient corresponent en el Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant el tràmit: Tramitació d'expedients d'obres: llicència o comunicat.

Recordeu que el període de validesa de la consulta prèvia és de 6 mesos, per tant, caldrà sol·licitar la creació de l'expedient abans que aquest termini estigui esgotat.

El titular i el representant han de coincidir amb els indicats a la consulta prèvia. En cas de ser diferents, caldrà modificar la consulta prèvia.

En el cas de comunicats immediats, podeu presentar la documentació requerida, obtenir l'admissió de l'expedient i fer el pagament per Internet o presencialment a les entitats bancaries. Un cop fet el pagament, podreu començar les obres. No és necessari que feu cap altre tràmit , a menys que us ho indiqui el departament que gestiona l'expedient.

En el cas de comunicats diferits, podeu presentar la documentació requerida, , obtenir l'admissió de l'expedient i fer el pagament per Internet o presencialment a les entitats bancàries. Haureu d'esperar que passi 1 mes des de la sol·licitud abans de iniciar les obres. Si en aquest termini el departament que gestiona l'expedient no us indica el contrari, podreu començar les obres, sempre que s'hagi fet el pagament de la taxa i l'impost.

En el cas de llicències, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida, i imprimir-ne el justificant. Un cop realitzada la vostra sol·licitud, l'Ajuntament enviarà per correu electrònic la confirmació del tràmit i l’autoliquidació de la taxa pels serveis urbanístics. Un cop pagada, començarà la tramitació de la llicència.

Un cop tramitada la llicència, es notificarà la resolució de l'expedient i, si s’escau, l'autoliquidació de l'impost a pagar.

Per a fer la Sol·licitud d'Expedient necessitareu:

 • El codi de la Consulta Prèvia realitzada
 • El número de referència cadastral. És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l'IBI i/o a l'escriptura. També el podeu consultar a través de la Sede Electrónica del Catastro per adreça i número de carrer.
 • El número de referència de l'informe d'idoneïtat: És un codi que apareix a la part superior de l'informe i que té una estructura similar a CCC-AAAA-XXXXXXXXXXXX on:

CCC són dígits identificadors de l'entitat que ha emès l'informe (per exemple: ART, ARQ, etc.).
AAAA corresponen a l'any d'expedició de l'informe.
XXXXX identifiquen el número de l'informe d'idoneïtat. La seva longitud és variable

Si feu la sol·licitud per internet, recordeu que necessitareu identificació o certificat digital, ja que el tràmit demanarà que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. En aquest portal s'accepten els següents sistemes d'identificació i signatura electrònica:

Existeixen diverses possibilitats que, en funció de les necessitats o de l'evolució de la tramitació, us poden ser d'utilitat:

Consulta de l’estat d’un expedient d’Obres

Aquest tràmit permet consultar l'estat d'un expedient al Portal o a l'OAC.

El titular de les obres, o el seu representant, poden consultar l'estat en qualsevol moment per conèixer en quina fase es troba l'expedient

Es necessita disposar del número d'expedient d'obres. El podeu trobar al document de resguard de registre que heu obtingut quan heu fet la presentació de l'expedient.

Canvi del titular o del representant d’un expedient d’obres

El tràmit permet sol·licitar el canvi del titular de les obres, o del seu representant, al Portal o a l'OAC.

El canvi de titular el pot sol·licitar el titular actual de l'expedient, el representant o el nou titular. Per a sol·licitar-ho, és necessari aportar el contracte o acord signat per l'anterior i el nou titular, pel qual es fa la transmissió de l'expedient i s'autoritza el canvi de les dades de l'expedient.

El canvi de representant només el pot sol·licitar el titular de l'expedient, tant al Portal com a l'OAC. Per a sol·licitar el canvi de representant, és necessari el document en que es nomena al nou representant,.

Presentació d'al·legacions, recursos i/o documentació per expedients d'obres

Podeu sol·licitar aquest tràmit per a:

 • Esmenar deficiències tècniques o documentals prèviament notificades per l'Ajuntament. Es podrà sol·licitar la renúncia a la resta del termini per a presentar deficiències, com a opció per a agilitar el procediment.
 • Presentar separates del projecte tècnic
 • Sol·licitar modificacions de projecte, excepte pressupost(?)
 • Presentar al·legacions als avisos de deficiències, de denegació o d'ineficàcia notificats per l'Ajuntament. Es podrà sol·licitar la renúncia a la resta del termini per a presentar deficiències, com a opció per a agilitar el procediment.
 • Presentar un recurs contra una resolució
 • La presentació de documentació per a l'esmena de deficiències es podrà fer únicament durant el termini que l'Ajuntament us haurà donat per aquest tràmit. Es podrà sol·licitar l’allargament del termini per a presentar-ne.
 • La presentació de documentació tècnica per a modificar el projecte, o per aportar una separata, es podrà realitzar durant tota la tramitació, abans de la proposta de resolució, sempre que es tracti d'una modificació no substancial.
 • Modificacions substancials (Només per a Llicències): són les que alteren de forma important o essencial les línies bàsiques del projecte original, de manera que exigeixen un nou estudi i comprovació del projecte per part dels serveis municipals. Tenen aquest caràcter les modificacions que afecten l'ús principal de l'edificació o de les diferents plantes, el nombre d'habitatges, l'alteració important dels paràmetres urbanístics d'alçada, edificabilitat, ocupació, patis, fondària edificable; les modificacions de les solucions arquitectòniques fonamentals del projecte, de les condicions de protecció contra incendis o dels criteris d'intervenció en matèria de patrimoni arquitectònic historicoartístic. Per a poder incloure-les al projecte, cal sol·licitar nova llicència.

Duplicat de la carta de pagament d'un expedient d'obres

El titular de l'obra o el seu representant poden sol·licitar un duplicat de la carta de pagament d'un comunicat, d'una llicència o d'una pròrroga d'obres. El duplicat és una còpia del document ja emès anteriorment.

Sol·licitud de desistiment d'un expedient d'obres (només llicències)

Quan l'expedient de Llicència d'Obres encara s'està tramitant, el titular de l'obra o el seu representant poden presentar el desistiment de la sol·licitud . En aquest cas, es finalitzarà la tramitació de l'expedient.

Comparèixer com a persona interessada en un expedient de llicència d’obres

Si no s’és titular d’una llicència però es vol comparèixer com a persona interessada en un expedient, i poder ser notificat prèviament a la proposta de resolució, cal realitzar el tràmit que trobareu en aquest enllaç.

També us permet presentar al·legacions o recursos a un expedient d'obres majors en qualitat de persona interessada.

En expedients  de Comunicats Immediats, en el moment de la sol·licitud se us facilita  l’autoliquidació i es presentarà la possibilitat de fer el pagament dins el mateix tràmit. En expedients de Comunicats Diferits d'Obres, un cop rebeu l’admissió se us facilitarà l’autoliquidació. El pagament es pot realitzar telemàticament al tràmit habilitat en l’Oficina Virtual de Tràmits o bé presencialment a qualsevol de les entitats bancàries detallades en el full d'Autoliquidació de taxes i Impostos lliurat.

En expedients de Llicències d'Obres, un cop tramitada la sol·licitud, se us lliurarà el full d'Autoliquidació de taxes, que podreu fer efectiu en un termini màxim de 2 mesos, també per internet o a qualsevol de les entitats bancàries que hi són detallades. La tramitació de la Llicència no s'iniciarà fins que no s'hagi fet efectiu el pagament de les taxes.

Un cop tramitada la Llicència, i si correspon d'acord amb la Resolució, se us lliurarà el full d'Autoliquidació de l'impost d'obres, que podreu fer efectiu de la mateixa manera, i abans de començar les obres.

 

Pròrroga de comunicats o llicències d'obres

Permet sol·licitar la pròrroga dels terminis d'inici i/o execució de les obres, si es preveu que els treballs no podran començar o acabar en el termini previst.

En el cas dels assabentats, caldrà presentar-ne un de nou.

En el cas de comunicats (immediats o diferits) només es pot prorrogar el termini d'execució de l'obra, fer el pagament (per Internet o a la entitat bancària) i imprimir el document d'admissió de la pròrroga. En el cas de pagament a qualsevol de les entitats indicades en el revers de la carta de pagament se us enviarà la notificació de concessió de pròrroga per correu electrònic i correu postal .

En cas de llicències d'obres majors, es pot sol·licitar una pròrroga per ampliar tant el termini d'inici de les obres com el d'execució. L'Ajuntament us farà arribar el document de pagament de la taxa, que podeu efectuar a qualsevol de les entitats bancàries indicades al seu revers. Posteriorment se us comunicarà l'admissió de pròrroga.

Sol·licitud de renúncia d'expedients d'obres

Quan la tramitació de l'expedient d'obres ja ha finalitzat, es pot renunciar a la llicència concedida o al comunicat admès, sempre que no s'hagi iniciat l'obra.


Modificacions de projecte
Es tracta de l'aportació documental sobre modificacions introduïdes al projecte aprovat a la llicència, durant l'execució de les obres. Les modificacions poden ser:

 • Substancials: no s'admetran les modificacions; s'enviarà nota informativa indicant que per introduir-les cal sol·licitar llicència d'obres.
 • No substancials: s'admetrà la comunicació de les modificacions; s'enviarà nota informativa indicant-ne l'admissió, i s'incorporaran a l'expedient.
 • De detall: s'incorporaran a l'expedient.

 

Comunicació de primera ocupació

És la comunicació que efectua la persona titular de l'expedient a l'Ajuntament per tal que aquest pugui verificar que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat (i les seves modificacions, si n'hi ha hagut). La podeu fer en aquest enllaç.

És necessari efectuar aquesta comunicació al finalitzar les obres consistents en:

 • Edificis de nova construcció.
 • Edificis que han estat objecte d'obres de gran rehabilitació.
 • Els nous habitatges, resultants d'obres de reforma, rehabilitació o canvi d'ús.
 • Intervenció en edificis que doni lloc a nous locals o unitats funcionals.

La persona titular de la llicencia o el seu representant ha de presentar a l'Ajuntament la comunicació de la primera ocupació i utilització en el termini màxim de quinze dies des de l'acabament de les obres, amb la documentació que estableix l'article 56 de la Ordenança Reguladora dels Processos d'Intervenció Municipal en les Obres.

Cal aportar la comunicació i la resta de documentació a través del portal de tràmits. L'Ajuntament podrà realitzar les inspeccions i requeriments oportuns, i emetrà, si escau, l'admissió de la comunicació.