Modificació del Pla general metropolità

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el desembre de 2016 la Modificació del Pla General Metropolità, per seguir desenvolupant totes les actuacions previstes en aquesta zona. Posteriorment, el gener de 2021 va aprovar definitivament el Sector 2 de planejament de l’àmbit.

La modificació inclou dos emplaçaments que sumen un total de 201.174m2: la zona delimitada pels carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència i Consell de Cent; i la parcel·la situada a la cantonada del carrer de Nàpols i de la Gran Via.

Aquesta fase de la modificació del planejament, de la qual se’n va fer l’aprovació inicial a la Comissió de Govern del 13 de desembre de 2016, permetia avançar en la millora del planejament vigent, formulat i aprovat l’any 2007 amb un ampli consens polític i social, i significava un pas més en el desenvolupament d’aquest àmbit de la ciutat i desencallar aspectes claus de la construcció del parc, dels habitatges i dels equipaments en aquest àmbit.

El document d’aprovació va incorporar les millores derivades dels treballs del procés de participació del grup de treball i del procés d’informació pública del document fet durant el febrer de 2017.

La modificació de planejament parteix d’allò que es va aprovar el 2007, però incorporava nous requeriments:

 • La necessitat de millorar la construcció i la consolidació d’un nou parc central de la ciutat amb una superfície ampliada i sense discontinuïtats:
  • una superfície prevista d’unes 9,5 hectàrees que es complementa amb un conjunt d’espais lliures de transició amb els teixits urbans de les vores, que permet assolir una superfície global de nova zona verda de prop de 12 hectàrees.
  • una ordenació que integra i posa en relleu el rec Comtal, una infraestructura hidràulica històrica que es protegeix com a element paisatgístic, se’n recuperen els elements arqueològics, se’n destaquen les restes trobades i se n’estudia la seva revitalització.
 • L’ordenació del trànsit i de la vialitat en superfície, en base a un model de mobilitat sostenible per a la plaça que prioritzi els recorreguts dels vianants i recuperi la centralitat de la carretera de Ribes.
 • La concreció en matèria d’habitatge del planejament vigent, respectant la previsió de destinar a habitatge públic la meitat del nou sostre d’habitatge i limitant les volumetries per integrar-les en relació a l’entorn.
 • El compromís de reducció de les places hoteleres en l’àmbit.
 • La concreció progressiva del programa d’equipaments segons les previsions dins l’àmbit de la MPGM i la seva adequació al programa d’actuacions municipals.
 • La rehabilitació del patrimoni industrial existent, per posar-lo en valor i posar èmfasi en el seu aprofitament: edificis de la Fàbrica Sucrera i de la Fàbrica dels Paraigües (situats a l’illa de cases existent entre els carrers Cartagena, Consell de Cent i la plaça, i que en el futur quedaran integrats dins el parc), però també l’antic rec comtal.
 • La creació d’un nou intercanviador de transport que faciliti la connexió del tramvia i l’ús integrat dels diferents modes de transport públic.

Entre els equipaments previstos hi ha una escola bressol, l’ampliació del CEIP Els Encants, un centre d’atenció primària (CAP) i una residència o pisos per a gent gran. La proposta també recull la recuperació de la nau del carrer de Cartagena per convertir-la en un equipament i mantenir la Fàbrica dels Paraigües, que podria convertir-se en un centre de formació professional en disseny i moda.

Pel que fa als habitatges, proposa la construcció de 1.012 pisos, el 50% dels quals tindran algun tipus de protecció.

Equipaments nous

 • CEIP Gaia ubicat a l’antiga fábrica de paraigües del carrer Dos de maig (aprovació definitiva PMU Sector 2, gener 2021)
 • Escola Bressol al carrer Cartagena
 • Ampliació centre La Farinera (en estudi)
 • Equipament cultural, administratiu i docent al carrer Cartagena (rehabilitació edifici industrial de l’antiga Fàbrica Sucrera, en estudi)

Habitatge públic en obres

 • Bolívia 49-61. 105 habitatges dotacionals (per lliurar)
 • Bolívia 33-41. 37 habitatges (en estudi)

Promocions d’habitatge públic activades

 • La Comunitat Habitacional. 375 habitatges (tancant el concurs). Es farà un pla d’ordenació amb les propostes guanyadores del concurs
 • Bolívia 33-41 interior. 33 habitatges (concurs pel dret de superfície, previsió estiu 2017)
 • Bolívia 27-29. 85 habitatges (concurs pel dret de superfície, previsió estiu 2017)
 • Bolívia 5-9. 54 habitatges (encara no ha quedat lliure la parcel·la)

Promocions d’habitatge amb planejament aprovat (PMU Sector 2, gener 2021)

 • Fronts del carrer de Consell de Cent, Castillejos i l’avinguda Diagonal: un total de 562 habitatges, dels quals el 35% –197– seran protegits. Se situaran en tres edificis nous. El sostre edificable serà de 50.000 m2, dels quals 45.000 es destinaran a habitatge i 5.000, a comerços i les activitats econòmiques.

Promocions d’habitatge públic pendents de planejament

Promoció pública d’habitatge a la Illa Gran Via cantonada Avinguda Diagonal . Previsió de 10.000 m2 de sostre i 125 habitatges.

 

Un espai que prioritza els recorreguts per a vianants i la mobilitat sostenible

El planejament fa una aposta decidida pel foment i la millora del funcionament del transport públic com a mitjà d’accés principal a aquest indret estratègic de la ciutat.

En aquest sentit, es contempla una reducció del trànsit de pas en superfície, a partir de la construcció del túnel viari soterrat de Glòries al llarg de l’avinguda de la Gran Via.

Les sortides de metro s’integraran dins del parc, amb la millora dels sistemes verticals de comunicació i d’accés; es farà un nou traçat de les línies de bus pels carrers de Badajoz i Pamplona i es crearà un nou intercanviador de transport que faciliti l’ús integrat del tramvia i els autobusos.

A més, es preveu completar la xarxa de recorreguts ciclistes existents amb carrils bici al llarg del carrer de Cartagena i Consell de Cent i també es contempla que hi hagi espais d’aparcament específic per a bicicletes i estacions d’aparcament del Bicing, en espais del perímetre del parc.

Més informació MPGM

Més informació Sector 2 

infografia glories

Galeria de videos

Veure tots