Us informem que la Guàrdia Urbana de Barcelona disposa de càmeres de gravació personals com a eina d’ús policial destinada a les funcions orientades a garantir la seguretat ciutadana.

Qui és el responsable del tractament de les imatges recollides?

Guàrdia Urbana de Barcelona (Divisió de Coordinació).

Custòdia de les gravacions

La custòdia correspon a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Cal tenir en compte que:

  • Només les persones autoritzades poden accedir a les gravacions.
  • S'han establert les condicions per vetllar per la integritat dels enregistraments i evitar qualsevol tipus de manipulació o alteració de les gravacions.
  • Només es poden fer còpies dels enregistraments a requeriment de l'autoritat judicial o administrativa responsable de les actuacions que han motivat les gravacions, o per ordre dels comandaments  responsables d'explotació de les gravacions.
  • Cal complir el deure de reserva professional respecte del contingut de les gravacions.

Com es garanteixen els drets de la ciutadania?

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), prevista al capítol 2 del Decret 134/1999, és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

La utilització dels Dispositius s’ha de fer amb respecte escrupolós als principis d’oportunitat, de proporcionalitat i de congruència, principis bàsics que han de regir tota actuació policial.

L’exercici dels drets d’accés, cessió, oposició, cancel·lació i supressió de les imatges s’ha d’articular mitjançant sol·licitud per escrit al Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament o email adreçat a aquest a l’adreça delegat_proteccio_dades@bcn.cat