A la Guàrdia Urbana de Barcelona oferim la possibilitat de treballar per a la ciutat i a prop de les persones:

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit i millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident de trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Qui s’hi pot presentar?

El sistema de selecció dels agents de la Guàrdia Urbana és d’oposició lliure. L’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent) o superior.
 • Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Tenir els permisos de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís A2 es pot ajornar improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.


Consulta aquí tots els requisits i condicions de participació de la darrera convocatòria.Fases i proves

Fase d’oposició

 1. Primera prova: prova cultural i teòrica
  Administració de dos tests: el primer, de cultura general (en què es consideren les matèries i els continguts que s’imparteixen al llarg dels cursos que formen l’ESO i també l’actualitat dels últims sis mesos), i el segon, relacionat amb el temari que figura a la convocatòria.
 2. Segona prova: tests aptitudinals
  Administració de tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
 3. Tercera prova: prova d’anglès
  De caràcter voluntari i no eliminatori, consisteix a emplenar un qüestionari tipus test de coneixements escrits corresponents al nivell B2 del MECR.
 4. Quarta prova: prova d’aptitud física
  Tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
 5. Cinquena prova: prova de català
  Les persones aspirants han de tenir els coneixements del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria.
 6. Sisena prova: proves de personalitat i competències
  Realització de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres aspectes, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
 7. Setena prova: proves mèdiques
  Reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic col·legiat.


Fase de formació

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).


Fase de pràctiques

Període de pràctiques de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.