A la Guàrdia Urbana de Barcelona oferim la possibilitat de treballar per a la ciutat i a prop de les persones:

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit i millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident de trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Qui s’hi pot presentar?

El sistema de selecció d'agents de la Guàrdia Urbana és d’oposició lliure i inclou una reserva de places per a dones. L’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent) o superior.
 • Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Tenir els permisos de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís A2 es pot ajornar improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.

 

Consulta aquí tots els requisits i condicions de participació de la darrera convocatòria.

 

 

Fases i proves

Fase d’oposició

 1. Primera prova: prova cultural i teòrica
  Administració de dos tests: el primer, de cultura general (en què es consideren les matèries i els continguts que s’imparteixen al llarg dels cursos que formen l’ESO i també l’actualitat dels últims sis mesos), i el segon, relacionat amb el temari que figura a la convocatòria.
 2. Segona prova: tests aptitudinals
  Administració de tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
 3. Tercera prova: prova de llengua estrangera
  De caràcter no eliminatori, consisteix en realitzar un qüestionari tipus test de coneixements escrits en llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú, corresponent al nivell B2 del MERC.
 4. Quarta prova: prova d’aptitud física
  Tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
 5. Cinquena prova: prova de català
  Les persones aspirants han de tenir els coneixements del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria.
 6. Sisena prova: proves de personalitat i competències
  Realització de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres aspectes, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
 7. Setena prova: proves mèdiques
  Reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic col·legiat.

 

Fase de formació

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

 

Fase de pràctiques

Període de pràctiques de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.