Requeriments tècnics pel desenvolupament de PWA per l'Ajuntament de Barcelona

A continuació es descriuen els requeriments tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, en particular de la Direcció de Comunicació Digital i l’OSAM, que es requereix per a les progressive Web Apps (en endavant PWA) desenvolupades i publicades en nom seu.

El no compliment d’aquests requeriments pot suposar la no publicació de la PWA. En cas de no poder complir amb algun d’aquests requeriments, cal detallar els motius a l’OSAM a l’inici del desenvolupament.