Històric de canvis

Aquí podem veure resumidament els canvis que s'han fet en quan a requeriments, procéssos o noves passes a seguir:

VERSIÓ

DATA

DESCRIPCIÓ CANVIS

AUTOR

v.1.5 23/04/2021 Simplificació de requeriments: duplicats i reiniciar numeració THR
v1.4 08/04/2021 Afegit requeriment 3.32 THR
v1.3 09/02/2021 Requeriment d’ús del Core.js JBR
v1.2 05/03/2020 Assignada numeració a cada requeriment.
Modificats els requeriments relacionats amb Lighthouse
Afegida la gestió de permisos amb iOS 13
JVM
v1.1. 09/09/2019 S'han afegit els apartats de "Adopció de noves versions dels frameworks", "Llenguatge de programació", "Informes d'errors" .
S'han expandit els apartats de "Versionat", "Consideracions per plataforma", "Gestió de permisos" i "Requeriments
funcionals".
JVM
v1.0 15/07/2019 Creació del document. JVM