Informació general

Durant aquest procediment s'utilitza la següent nomenclatura:

 • Servei: És l'entitat que engloba a tots els elements necessaris per gestionar la publicació d'una aplicació mòbil en els markets.
  • Per exemple, un servei seria "Barcelona a la Butxaca".​

 

 • App: Vinculada directament amb una única plataforma, com ara Android o iOS. Tot el programari del servei que es publiqui per aquesta plataforma estarà relacionat amb l'app.
  • Per exemple, una app seria "Barcelona a la Butxaca per a dispositius Android".​

 

 

Així que quan parlem del procés de publicació d'aplicacions mòbils de l'OSAM ens referim al procés que publicarà una versió als markets.

1. Durada estimada del procés de publicació

El procediment de publicació té una durada estimada de 2 setmanes* des del moment en què el codi de la versió està pujat al repositori de codi indicat per l'OSAM i tota la informació necessària per a la publicació de la versió està a Palantir, que és l'eina de l'OSAM per gestionar la publicació d'aplicacions.

Dins d’aquest temps estan contemplades les següents tasques:

 • Introducció de dades a Palàntir Mobile: Les dades necessàries per publicar la versió als markets s'introdueixen a Palàntir.
 • Compilació i Distribució: Es compila la versió amb els codis de l'Ajuntament i es distribueix al proveïdor i al responsable de la mateixa perquè validin que és correcte.
 • Smoke Test: L'equip de QA de l'OSAM realitza un informe de qualitat per validar que la versió compleix amb els requeriments de qualitat esperats.
 • Validació als Markets: Procediment estipulat pels diferents markets.
 • Publicació: Alliberament de la versió al market corresponent perquè les persones usuàries la puguin descarregar, a més de la realització del market test.

 

A partir del moment en què s'introdueixen les dades a Palàntir Mobile, l'OSAM té establert un ANS ( acord de nivell de servei) de 12 dies en tenir la versió enviada als markets per a la seva validació.

* El temps total de la publicació està condicionat pels temps de validació als markets de Google i Apple. Aquest temps acostuma a ser d'1-2 dies, però no es pot garantir, ja que no hi ha un ANS ( acord de nivell de servei) estipulat per a les seves revisions.

2. Dates i calendari del procés de publicació

L'OSAM realitza el procediment de publicació de les aplicacions durant tot l'any. Però, la publicació, última tasca dins del procés de publicació, consisteix a alliberar les versions al market perquè les persones usuàries la puguin descarregar - a més de la realització del market test- té unes característiques especials que expliquem a continuació:

 • Per norma general l'OSAM no allibera versions als markets ni els divendres, ni en vigílies de festius, ja que en aquestes dates no es pot garantir el suport necessari per realitzar un correcte acompanyament a la publicació. Per la mateixa raó, no es publicaran versions durant el mes d'Agost i Nadal.
  • Des de l’OSAM s’informarà a través del correu electrònic i des de la pàgina web de comunicats, de les dates concretes les quals no es publicaran versions. En cas que sigui necessari realitzar una publicació en aquestes dates caldrà consensuar-ho prèviament amb l'OSAM.
 • La persona responsable de l'aplicació indicarà a través de correu electrònic el dia en què es vol publicar una versió amb una antelació mínima de 24 hores per tal de garantir que hi haurà els recursos necessaris.
 • Quant a l'horari de publicació de les versions, per defecte aquestes ho seran entre les 8 i les 10 hores del matí del dia indicat per així tenir garanties que la versió estarà disponible durant aquell dia als markets, ja que tot i que l'ANS dels markets, per a aquesta acció, és de 24 hores habitualment aquestes queden alliberades en un període de 2-3 hores.
  • Es pot consensuar amb l'OSAM un altre horari quan aquest sigui necessari.

 
3. Caducitat de les versions preparades per a publicar

Una versió està preparada per  publicar quan s'han realitzat totes les validacions prèvies a la seva publicació als markets i aquestes han sigut positives, i només resta la conformitat del responsable de l'aplicació per al seu alliberament als markets. Si pel motiu que fos aquest alliberament es retarda, per tal de garantir la qualitat de la versió, serà necessari realitzar les següents accions en funció del nombre de dies que la versió es mantingui en aquest estat abans d'alliberar-la als markets:

 • 30 dies: L'OSAM realitzarà de nou l'smoke test i aquest haurà de tenir un resultat Conforme per seguir amb la publicació.
 • 60 dies: Quan han passat més de 60 dies es considera que la versió ha caducat i que ja no es pot publicar. Si es vol publicar, s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació amb una nova versió.