Procés de Publicació d'Apps

Procés de Publicació d'aplicacions

En la següent imatge es mostren les accions que formen part del procés de publicació d'aplicacions, a més de l'acció prèvia que s'ha de realitzar per poder iniciar el procés.


 

A continuació es detallen cadascuna d'aquestes accions.

1. Validació cap de Projecte OSAM de la versió de desenvolupament

Totes les aplicacions mòbils de l'Ajuntament han de tenir assignat un/a cap de projecte de l'OSAM, que donarà suport i acompanyarà al desenvolupament i publicació de la mateixa. El/la cap de projecte de l'OSAM (en endavant CdP OSAM) validararà durant el desenvolupament de la versió que aquesta compleix els requeriments tècnics pel desenvolupament d'aplicacions per l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no ser així, ho comunicarà al proveïdor de l'aplicació perquè realitzi les accions correctives necessàries.

Només quan la versió de desenvolupament ha sigut validada pel CdP OSAM aquesta pot passar per al procés de publicació.

2. Completar informació de l'app a Palàntir Mobile

L'OSAM utilitza l'eina pròpia Palàntir Mobile per gestionar tota la informació necessària per a la publicació de les versions als markets. Es pot consultar més informació sobre Palàntir en aquest manual.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • El proveïdor de l'aplicació ha de pujar el codi de la versió al repositori de codi indicat per l'OSAM, i haurà de crear una fitxa amb tota la informació de la versió a publicar a Palàntir. Aquesta informació es farà servir per a la publicació.

 • La persona responsable de l'aplicació ha de validar a Palàntir que la informació no tècnica introduïda és correcta. Camps com ara les novetats de la versió, la descripció, les etiquetes, etc.

 • El/la Cap de projecte de l'OSAM assignat a l'aplicació serà la persona responsable de proporcionar els accessos a Palàntir pel proveïdor i el responsable.

Una vegada la informació està completa i validada a Palàntir, s'inicia l'acord de nivell de servei (ANS) per a l'enviament de la versió al market per a la seva validació.

3. Validació de les versions de producció

Amb la informació de Palàntir, el codi de la versió que ha pujat el proveïdor al repositori serà compilat automàticament amb els codis de l'Ajuntament (codis com ara la key de Google Analytics, etc.). Durant aquest procés també es realitzen diverses valoracions per validar que la versió compleix amb els requeriments. Finalment, s'enviarà un correu electrònic amb el resultat de la compilació, i si tot és correcte es distribuirà la versió al proveïdor i al responsable perquè validin que no hi ha cap problema.

Si es detecta algun error durant la validació automàtica realitzada durant la compilació, és a dir, si la versió no compleix algun requeriment, s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • La persona responsable de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • El proveïdor de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • Si la persona responsable i el proveïdor consideren que la versió és correcte, es pot seguir amb el procés de publicació. Si no és així s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació

4. Informe de Qualitat

Les noves versions de les plataformes Android i IOS passaran per un procés de test intern (smoke test) per mesurar la qualitat de les mateixes prèviament a la publicació als markets.

Els objectius principals d’aquest smoke test són els següents:

 • Validar el compliment de les guidelines de desenvolupament i qualitat establertes en els diferents markets d’aplicacions vigents en el moment de la publicació. Tot i que la responsabilitat d’aquest compliment serà del desenvolupador de l’aplicació

 • Certificar la compatibilitat de la versió en les diferents versions dels sistemes operatius, dispositius i operadors de telefonia per garantir un % mínim de cobertura de mercat.

 

En funció de la complexitat de la versió es realitzarà addicionalment una prova real de funcionament mitjançant un test d’estabilitat i de càrrega en entorns productius.

1) L’OSAM proporcionarà al proveïdor un document d’abast del smoke test per preparar adequadament aquesta fase.

En cas d’identificar errors en aquesta fase es categoritzaran en:

 • Errors greus: qualsevol d’aquests impedeix la publicació de la versió fins a ser resolts en un nou lliurament del codi.

 • Errors lleus: caldrà que siguin resoltes en futures versions de l’app

 

2) L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquesta fase, que s'enviarà al responsable i al proveïdor. Aquest informe té tres resultats:

 • Conformitat: La versió conté de 0 a 3 errors lleus.

 • Conformitat, però amb publicació no recomanada per l'OSAM: La versió conté més de 3 errors lleus. En aquest cas, la recomanació de l'OSAM és realitzar un nou desenvolupament corregint els errors abans de realitzar la publicació, i es preguntarà al responsable de l'aplicació si es vol seguir endavant amb la seva publicació. Només es publicarà la versió amb la seva conformitat expressa.

 • No conformitat: La versió conté un o més errors greus.

 

En cas de no conformitat del test, la versió serà retornada al proveïdor per a la seva resolució. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

5. Validació de la versió pels markets

En aquesta fase, l’OSAM a través de la informació introduïda en el Palàntir, completarà les fitxes dels diferents markets i tramitarà la seva validació. No s'incorporarà cap informació als markets que no estigui enregistrada al Palàntir.

El temps de validació dels diferents markets depèn de cada plataforma. Tant per l'App Store com per la Play Store no hi ha cap compromís de temps de validació de les aplicacions fet que pot afectar al temps de publicació total.

En cas que la validació de l’aplicació, per part dels markets, sigui desfavorable caldrà tornar a iniciar tot el procés de publicació, i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

6. Alliberament de la versió als markets

En aquesta fase, un cop validada l'aplicació per part dels markets, l’OSAM es posarà en contacte amb la persona responsable de l’aplicació per autoritzar l’alliberament de la versió per a la descàrrega per part de les persones usuàries. En el cas que es retardi l'alliberament de la versió, pot ser necessari haver de realitzar de nou l'smoke test o fins i tot es pot cancel·lar la publicació al haver caducat la versió, tal i com s'explica a l'apartat 3. Caducitat de les versions preparades per a publicar

Aquesta tasca pot trigar aproximadament 2 hores i un màxim de 24 hores depenent de la plataforma.

L’OSAM realitzarà una prova de descàrrega per validar el correcte funcionament de descàrrega/actualització de les versions, i dins les 24 hores següents a la publicació de la versió també es realitzarà un procés de test (market test), similar al realitzat en la fase de test intern, on es revisarà el funcionament general de la versió i es comprovarà que el resultat és igual al del smoke test.

L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquest test, que s'enviarà a la persona responsable de l'aplicació i al proveïdor.

En cas de no conformitat del test, caldrà iniciar un nou procés de publicació i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Serà decisió de la persona responsable i l'OSAM despublicar la versió publicada.

Crear revisión: 
Revisió visible: 

Índex

Procés de Publicació d'aplicacions

En la següent imatge es mostren les accions que formen part del procés de publicació d'aplicacions, a més de l'acció prèvia que s'ha de realitzar per poder iniciar el procés.


 

A continuació es detallen cadascuna d'aquestes accions.

1. Validació cap de Projecte OSAM de la versió de desenvolupament

Totes les aplicacions mòbils de l'Ajuntament han de tenir assignat un/a cap de projecte de l'OSAM, que donarà suport i acompanyarà al desenvolupament i publicació de la mateixa. El/la cap de projecte de l'OSAM (en endavant CdP OSAM) validararà durant el desenvolupament de la versió que aquesta compleix els requeriments tècnics pel desenvolupament d'aplicacions per l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no ser així, ho comunicarà al proveïdor de l'aplicació perquè realitzi les accions correctives necessàries.

Només quan la versió de desenvolupament ha sigut validada pel CdP OSAM aquesta pot passar per al procés de publicació.

2. Completar informació de l'app a Palàntir Mobile

L'OSAM utilitza l'eina pròpia Palàntir Mobile per gestionar tota la informació necessària per a la publicació de les versions als markets. Es pot consultar més informació sobre Palàntir en aquest manual.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • El proveïdor de l'aplicació ha de pujar el codi de la versió al repositori de codi indicat per l'OSAM, i haurà de crear una fitxa amb tota la informació de la versió a publicar a Palàntir. Aquesta informació es farà servir per a la publicació.

 • La persona responsable de l'aplicació ha de validar a Palàntir que la informació no tècnica introduïda és correcta. Camps com ara les novetats de la versió, la descripció, les etiquetes, etc.

 • El/la Cap de projecte de l'OSAM assignat a l'aplicació serà la persona responsable de proporcionar els accessos a Palàntir pel proveïdor i el responsable.

Una vegada la informació està completa i validada a Palàntir, s'inicia l'acord de nivell de servei (ANS) per a l'enviament de la versió al market per a la seva validació.

3. Validació de les versions de producció

Amb la informació de Palàntir, el codi de la versió que ha pujat el proveïdor al repositori serà compilat automàticament amb els codis de l'Ajuntament (codis com ara la key de Google Analytics, etc.). Durant aquest procés també es realitzen diverses valoracions per validar que la versió compleix amb els requeriments. Finalment, s'enviarà un correu electrònic amb el resultat de la compilació, i si tot és correcte es distribuirà la versió al proveïdor i al responsable perquè validin que no hi ha cap problema.

Si es detecta algun error durant la validació automàtica realitzada durant la compilació, és a dir, si la versió no compleix algun requeriment, s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • La persona responsable de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • El proveïdor de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • Si la persona responsable i el proveïdor consideren que la versió és correcte, es pot seguir amb el procés de publicació. Si no és així s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació

4. Informe de Qualitat

Les noves versions de les plataformes Android i IOS passaran per un procés de test intern (smoke test) per mesurar la qualitat de les mateixes prèviament a la publicació als markets.

Els objectius principals d’aquest smoke test són els següents:

 • Validar el compliment de les guidelines de desenvolupament i qualitat establertes en els diferents markets d’aplicacions vigents en el moment de la publicació. Tot i que la responsabilitat d’aquest compliment serà del desenvolupador de l’aplicació

 • Certificar la compatibilitat de la versió en les diferents versions dels sistemes operatius, dispositius i operadors de telefonia per garantir un % mínim de cobertura de mercat.

 

En funció de la complexitat de la versió es realitzarà addicionalment una prova real de funcionament mitjançant un test d’estabilitat i de càrrega en entorns productius.

1) L’OSAM proporcionarà al proveïdor un document d’abast del smoke test per preparar adequadament aquesta fase.

En cas d’identificar errors en aquesta fase es categoritzaran en:

 • Errors greus: qualsevol d’aquests impedeix la publicació de la versió fins a ser resolts en un nou lliurament del codi.

 • Errors lleus: caldrà que siguin resoltes en futures versions de l’app

 

2) L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquesta fase, que s'enviarà al responsable i al proveïdor. Aquest informe té tres resultats:

 • Conformitat: La versió conté de 0 a 3 errors lleus.

 • Conformitat, però amb publicació no recomanada per l'OSAM: La versió conté més de 3 errors lleus. En aquest cas, la recomanació de l'OSAM és realitzar un nou desenvolupament corregint els errors abans de realitzar la publicació, i es preguntarà al responsable de l'aplicació si es vol seguir endavant amb la seva publicació. Només es publicarà la versió amb la seva conformitat expressa.

 • No conformitat: La versió conté un o més errors greus.

 

En cas de no conformitat del test, la versió serà retornada al proveïdor per a la seva resolució. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

5. Validació de la versió pels markets

En aquesta fase, l’OSAM a través de la informació introduïda en el Palàntir, completarà les fitxes dels diferents markets i tramitarà la seva validació. No s'incorporarà cap informació als markets que no estigui enregistrada al Palàntir.

El temps de validació dels diferents markets depèn de cada plataforma. Tant per l'App Store com per la Play Store no hi ha cap compromís de temps de validació de les aplicacions fet que pot afectar al temps de publicació total.

En cas que la validació de l’aplicació, per part dels markets, sigui desfavorable caldrà tornar a iniciar tot el procés de publicació, i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

6. Alliberament de la versió als markets

En aquesta fase, un cop validada l'aplicació per part dels markets, l’OSAM es posarà en contacte amb la persona responsable de l’aplicació per autoritzar l’alliberament de la versió per a la descàrrega per part de les persones usuàries. En el cas que es retardi l'alliberament de la versió, pot ser necessari haver de realitzar de nou l'smoke test o fins i tot es pot cancel·lar la publicació al haver caducat la versió, tal i com s'explica a l'apartat 3. Caducitat de les versions preparades per a publicar

Aquesta tasca pot trigar aproximadament 2 hores i un màxim de 24 hores depenent de la plataforma.

L’OSAM realitzarà una prova de descàrrega per validar el correcte funcionament de descàrrega/actualització de les versions, i dins les 24 hores següents a la publicació de la versió també es realitzarà un procés de test (market test), similar al realitzat en la fase de test intern, on es revisarà el funcionament general de la versió i es comprovarà que el resultat és igual al del smoke test.

L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquest test, que s'enviarà a la persona responsable de l'aplicació i al proveïdor.

En cas de no conformitat del test, caldrà iniciar un nou procés de publicació i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Serà decisió de la persona responsable i l'OSAM despublicar la versió publicada.


Historical

• 29/03/2023 13:47

Procés de Publicació d'Apps

Procés de Publicació d'aplicacions

En la següent imatge es mostren les accions que formen part del procés de publicació d'aplicacions, a més de l'acció prèvia que s'ha de realitzar per poder iniciar el procés.


 

A continuació es detallen cadascuna d'aquestes accions.

1. Validació cap de Projecte OSAM de la versió de desenvolupament

Totes les aplicacions mòbils de l'Ajuntament han de tenir assignat un/a cap de projecte de l'OSAM, que donarà suport i acompanyarà al desenvolupament i publicació de la mateixa. El/la cap de projecte de l'OSAM (en endavant CdP OSAM) validararà durant el desenvolupament de la versió que aquesta compleix els requeriments tècnics pel desenvolupament d'aplicacions per l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no ser així, ho comunicarà al proveïdor de l'aplicació perquè realitzi les accions correctives necessàries.

Només quan la versió de desenvolupament ha sigut validada pel CdP OSAM aquesta pot passar per al procés de publicació.

2. Completar informació de l'app a Palàntir Mobile

L'OSAM utilitza l'eina pròpia Palàntir Mobile per gestionar tota la informació necessària per a la publicació de les versions als markets. Es pot consultar més informació sobre Palàntir en aquest manual.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • El proveïdor de l'aplicació ha de pujar el codi de la versió al repositori de codi indicat per l'OSAM, i haurà de crear una fitxa amb tota la informació de la versió a publicar a Palàntir. Aquesta informació es farà servir per a la publicació.

 • La persona responsable de l'aplicació ha de validar a Palàntir que la informació no tècnica introduïda és correcta. Camps com ara les novetats de la versió, la descripció, les etiquetes, etc.

 • El/la Cap de projecte de l'OSAM assignat a l'aplicació serà la persona responsable de proporcionar els accessos a Palàntir pel proveïdor i el responsable.

Una vegada la informació està completa i validada a Palàntir, s'inicia l'acord de nivell de servei (ANS) per a l'enviament de la versió al market per a la seva validació.

3. Validació de les versions de producció

Amb la informació de Palàntir, el codi de la versió que ha pujat el proveïdor al repositori serà compilat automàticament amb els codis de l'Ajuntament (codis com ara la key de Google Analytics, etc.). Durant aquest procés també es realitzen diverses valoracions per validar que la versió compleix amb els requeriments. Finalment, s'enviarà un correu electrònic amb el resultat de la compilació, i si tot és correcte es distribuirà la versió al proveïdor i al responsable perquè validin que no hi ha cap problema.

Si es detecta algun error durant la validació automàtica realitzada durant la compilació, és a dir, si la versió no compleix algun requeriment, s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

En aquest pas s'han de realitzar les següents accions:

 • La persona responsable de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • El proveïdor de l'aplicació haurà de validar el correcte funcionament de la versió

 • Si la persona responsable i el proveïdor consideren que la versió és correcte, es pot seguir amb el procés de publicació. Si no és així s'haurà de tornar a iniciar el procés de publicació

4. Informe de Qualitat

Les noves versions de les plataformes Android i IOS passaran per un procés de test intern (smoke test) per mesurar la qualitat de les mateixes prèviament a la publicació als markets.

Els objectius principals d’aquest smoke test són els següents:

 • Validar el compliment de les guidelines de desenvolupament i qualitat establertes en els diferents markets d’aplicacions vigents en el moment de la publicació. Tot i que la responsabilitat d’aquest compliment serà del desenvolupador de l’aplicació

 • Certificar la compatibilitat de la versió en les diferents versions dels sistemes operatius, dispositius i operadors de telefonia per garantir un % mínim de cobertura de mercat.

 

En funció de la complexitat de la versió es realitzarà addicionalment una prova real de funcionament mitjançant un test d’estabilitat i de càrrega en entorns productius.

1) L’OSAM proporcionarà al proveïdor un document d’abast del smoke test per preparar adequadament aquesta fase.

En cas d’identificar errors en aquesta fase es categoritzaran en:

 • Errors greus: qualsevol d’aquests impedeix la publicació de la versió fins a ser resolts en un nou lliurament del codi.

 • Errors lleus: caldrà que siguin resoltes en futures versions de l’app

 

2) L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquesta fase, que s'enviarà al responsable i al proveïdor. Aquest informe té tres resultats:

 • Conformitat: La versió conté de 0 a 3 errors lleus.

 • Conformitat, però amb publicació no recomanada per l'OSAM: La versió conté més de 3 errors lleus. En aquest cas, la recomanació de l'OSAM és realitzar un nou desenvolupament corregint els errors abans de realitzar la publicació, i es preguntarà al responsable de l'aplicació si es vol seguir endavant amb la seva publicació. Només es publicarà la versió amb la seva conformitat expressa.

 • No conformitat: La versió conté un o més errors greus.

 

En cas de no conformitat del test, la versió serà retornada al proveïdor per a la seva resolució. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

5. Validació de la versió pels markets

En aquesta fase, l’OSAM a través de la informació introduïda en el Palàntir, completarà les fitxes dels diferents markets i tramitarà la seva validació. No s'incorporarà cap informació als markets que no estigui enregistrada al Palàntir.

El temps de validació dels diferents markets depèn de cada plataforma. Tant per l'App Store com per la Play Store no hi ha cap compromís de temps de validació de les aplicacions fet que pot afectar al temps de publicació total.

En cas que la validació de l’aplicació, per part dels markets, sigui desfavorable caldrà tornar a iniciar tot el procés de publicació, i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Cal tenir en compte aquesta situació en la planificació del projecte.

6. Alliberament de la versió als markets

En aquesta fase, un cop validada l'aplicació per part dels markets, l’OSAM es posarà en contacte amb la persona responsable de l’aplicació per autoritzar l’alliberament de la versió per a la descàrrega per part de les persones usuàries. Aquesta tasca pot trigar aproximadament 2 hores i un màxim de 24 hores depenent de la plataforma.

L’OSAM realitzarà una prova de descàrrega per validar el correcte funcionament de descàrrega/actualització de les versions, i dins les 24 hores següents a la publicació de la versió també es realitzarà un procés de test (market test), similar al realitzat en la fase de test intern, on es revisarà el funcionament general de la versió i es comprovarà que el resultat és igual al del smoke test.

L’OSAM retornarà un informe com a resultat d’aquest test, que s'enviarà a la persona responsable de l'aplicació i al proveïdor.

En cas de no conformitat del test, caldrà iniciar un nou procés de publicació i generar una nova versió sota la responsabilitat del proveïdor. Serà decisió de la persona responsable i l'OSAM despublicar la versió publicada.

Back to top