Pla de renovació de sistemes d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

Marc de referència

L’Institut Municipal d’Hisenda (IMH), juntament amb l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), endeguen el Pla de renovació de sistemes d’Hisenda. Aquest Pla té dues motivacions principals: donar una visió més integrada de totes les operacions de l’IMH amb la ciutadania, i d’altra, renovar tecnològicament la plataforma  un Host Mainframe-  operativa des de més de 25 anys i que després d’una intensa millora contínua ha derivat en un mapa de sistemes molt fragmentat i de difícil manteniment. L’objectiu principal és dotar el personal gestor d’eines noves, millorar la interoperabilitat amb altres administracions i facilitar la interrelació amb la ciutadania i la resta d’òrgans de l’Ajuntament.

 

Descripció

S’executarà en dues fases, la primera, està previst executar-la d’entre els anys 2012 i 2014. L’abast d’aquesta primera fase del PSH consisteix en incloure els processos següents: gestió de la base de dades fiscal de vehicles, gestió del padró, liquidació i autoliquidació d’IVTM i gestió de la recaptació de tots els tributs, sancions i altres ingressos de dret públic.

La segona fase té una durada de tres anys, des de mitjans de 2016 fins al 2019. Es preveu renovar el SAP TRM, la gestió de la base de dades d’activitats i de residus, així com el cadastre i la plusvàlua. També s’inclourà la gestió de l’activitat, liquidacions obertes i embargaments de vehicles i de béns immobles. Es renovarà la gestió de liquidacions tipificades, la gestió de denúncies i sancions i els seus recursos, i també embargaments de sous i salaris, recursos de tributs i sol·licitud de beneficis fiscals.

Back to top