Barcelona Cultura
Skip to main content

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2001

Pere Ortí i Gost

Jurat: Josep Fontana (president)
Albert García Espuche
Mary Nash
Borja de Riquer
Josep M. Salrach

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona a Pere Orti i Gost, per l’obra Renda i fiscalitat en una ciutat medieval, Barcelona segles XII-XIV, editada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Jurat destaca la solidesa del treball de recerca que s’ha dut a terme i el caràcter innovador de les seves aportacions, que transformen el nostre coneixement de les relacions de poder entre la ciutat i el rei durant tres segles, i que aclareixen els orígens del règim municipal de Barcelona.