El Consell Municipal, en la sessió plenària del 30 d'octubre de 2020, va aprovar per unanimitat la proposició presentada pel Grup d'ERC-AM per constituir el Compromís pel Besòs i el Maresme. El Compromís s'estableix per a un període de llarg recorregut i, per arribar-hi, s'insta a crear una Comissió de Treball, integrada per actors socials de la zona, persones expertes i grups polítics.

El Compromís pel Besòs i el Maresme ha d'incloure actuacions urbanístiques, socials, de salut, mediambientals, de mobilitat i de seguretat, per un període de quinze anys, que puguin ser englobades en una estratègia futura per a tot l'eix del Besòs. La Comissió de Treball té com a punt de partida la feina duta a terme pel Districte de Sant Martí fins a l'actualitat.

El Compromís pel Besòs i el Maresme s'ha de dotar amb els recursos econòmics necessaris, sigui a través de recursos propis o amb inversions provinents d'altres administracions, entre els quals, els Fons Europeus covid, els Fons FEDER, els contractes programa amb la Generalitat de Catalunya, l'ampliació del conveni amb la Diputació de Barcelona, etc.

També es constitueix una Comissió de Seguiment del Compromís pel Besòs i el Maresme que es reunirà com a mínim dos cops l'any i vetllarà pel seu compliment donant compte semestralment al plenari del Consell de Districte.

A continuació us presentem un recull dels documents elaborats en les diferents sessions de la Comissió de Treball.

Sessió de constitució

13/04/2021

El Consell Municipal, en la sessió plenària del passat 30 d'octubre de 2020, va aprovar per unanimitat la proposició presentada pel Grup d'ERC-AM que té per finalitat la constitució del "Compromís pel Besòs i el Maresme". El compromís s'estableix per a un període de llarg recorregut (quinze anys), i per arribar-hi s'insta a crear una Comissió de Treball.

Sessió de regeneració urbana i campanya d’inspeccions

13/05/2021

Descripció del Programa de Regeneració Urbana que l'Ajuntament de Barcelona està portant a terme al barri del Besòs i el Maresme i en la zona del 22@. En el Besòs i el Maresme, es concentra un gran nombre d'edificis amb un grau de degradació molt important. Pel que fa a les actuacions a l'espai públic, aquestes estaran concentrades a l'àmbit del 22@ nord. Totes aquestes actuacions, tant les que afecten els edificis com les d'espai públic, comptaran amb una intervenció social paral·lela.

Sessió de cultura, educació, esports i entitats

08/06/2021

Principals actuacions, plans i programes que s'estan duent a terme en el camp de la cultura, l'educació, els esports i les entitats del Besòs i el Maresme. Les desigualtats en la participació i en l'accés en la cultura estan determinades per factors socials i econòmics diversos. Per fer-hi front, l'actuació de les institucions públiques en l'àmbit educatiu, cultural i esportiu esdevé essencial.

Sessió de salut

07/09/2021

Principals actuacions, plans i programes que s'estan duent a terme en el camp de la salut al barri del Besòs i el Maresme: principals indicadors de salut del barri que conformen el Diagnòstic de Salut elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la salut comunitària i els recursos sanitaris del barri.

Sessió de medi ambient i mobilitat

14/10/2021

Principals actuacions, plans i programes que s'estan duent a terme en medi ambient i mobilitat al Besòs i el Maresme: dades bàsiques, Pla Clima 2018-2030, Pla de Mobilitat Urbana 2024, modificació del Pla general metropolità en l'àmbit 22@, previsions en la configuració d'eixos verds i dels espais destinats a la bicicleta.

Sessió de convivència, prevenció i seguretat

01/12/2021

El desenvolupament de les estratègies de proximitat de la Guàrdia Urbana, que se sustenten en la visió d'un servei que té una vocació d'anar més enllà de l'atenció reactiva als problemes i disfuncions socials, porta a un abordatge de la seguretat multicausal i complex. En la sessió, també es detallen altres serveis que intervenen en el territori, com el Servei d'Intervenció a l'Espai Públic o el Servei de Suport a les Comunitats Veïnals.

Sessió de reactivació econòmica, comerç i mercats, renda familiar i reinserció laboral

09/02/2022

Dades socioeconòmiques del barri, Pla de Desenvolupament Econòmic, el comerç del barri, eines per a la formació i l’ocupació, accions per a l’impuls de l’associacionisme i la dinamització comercial, entitats que treballen per donar suport a l’ocupació del veïnat.  

Sessió sobre el barri en el context de l’Agenda Besòs

10/03/2022

Resum dels treballs realitzats a partir de l'Agenda Besòs, redactada l'any 2018, tant pel que fa a estudis de reconeixement dels barris del Besòs com a la redacció i execució de projectes concrets, a càrrec del Consorci del Besòs.

Recull de propostes de la Comissió de Treball

El present dossier recull les tasques executades per part de la Comissió de Treball durant set sessions. El document s'estructura en dues parts. En la primera, se sintetitzen els treballs de cadascuna de les sessions de debat, aportant els ordres del dia i un resum de les ponències i els debats fets. En la segona, s'hi recullen les principals propostes formulades agrupades per àmbits temàtics.

Decàleg de compromisos dels Grups Municipals pel Besòs i el Maresme

2/07/2022

Els Grups Municipals que conformen el plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona es comprometen amb 10 principis que es concreten en diverses propostes.

Declaració institucional del Compromís pel Besòs i el Maresme

22/07/2022

Els Grups Municipals que formen el Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona reiteren el seu compromís per continuar treballant conjuntament amb el teixit del barri en el desenvolupament del Besòs i el Maresme a curt, mitjà i llarg termini.