El Pla d’educació de Ciutat Vella que es desplega en aquest document s’emmarca en el Programa d’actuació municipal 2012-2015 i en el Programa d’actuació del districte 2012-2015. Concretament, en els eixos estratègics que fan referència a l’educació com a element bàsic per al desenvolupament i la millora de l’eficiència en la provisió de béns i serveis públics.

El pla també es fonamenta en els principis i les actuacions incloses en el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, impulsat pel Departament d’Ensenyament. Les actuacions incloses en aquest pla tenen a veure especialment amb l’eix 8: Relacions de la comunitat educativa i l’entorn: respostes integrals adequades al context educatiu dels centres. En aquest sentit, el Pla d’educació de Ciutat Vella assumeix i integra objectius i línies d’actuació del Pla educatiu d’entorn del Raval.

Es tracta d’un pla d’educació ajustat a la realitat i amb una capacitat efectiva d’actuació en la realitat educativa d’un districte on conviuen 104.000 habitants, 13.500 dels quals són alumnes que s’escolaritzen en 49 centres de tots els diversos nivells educatius. El Programa d’actuació del districte 2012-15 estableix que l’educació i la cultura són la primera prioritat, de manera que, entre altres factors, aquesta significativa decisió política municipal justifica la necessitat de disposar d’un pla d’educació al districte de Ciutat Vella que sigui el full de ruta i l’eina per dur a terme les accions necessàries en aquest mandat.

El Pla d’educació aposta de manera decisiva per les polítiques de proximitat, i totes les accions s’han de concretar en l’alumnat i les seves famílies, en el professorat i en els centres, amb realitzacions molt concretes i mesurables.

L’acció del Districte en educació ha d’estar orientada a garantir l’exercici d’un dret de tothom (educació inclusiva), un dret que no prescriu (educació al llarg de la vida) i que requereix un compromís entre institucions i amb la ciutadania (corresponsabilitat en educació).

Per aconseguir-ho és imprescindible obtenir el màxim rendiment de la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Ciutat Vella, i el Consorci d’Educació de Barcelona, partint de la necessària corresponsabilitat interinstitucional en el desenvolupament de les accions que es volen promoure. Aquesta col·laboració permetrà sumar la capacitat de decisió política del Districte a les competències que la Llei de la Carta Municipal atribueix al Consorci pel que fa a l’educació a la ciutat. Es tracta que l’actuació política i la gestió dels centres, serveis i programes es complementin per generar un escenari en el qual el conjunt de recursos disponibles en l’àmbit educatiu es posin al servei dels objectius del pla. En aquest sentit, també cal afegir les actuacions que l’Institut d’Educació duu a terme a la ciutat en el marc del compromís de Barcelona com a ciutat educadora.

En termes generals, aquesta suma d’esforços s’ha de dirigir a col·laborar amb els centres, a dur a terme el seu projecte educatiu i a coordinar els recursos d’educació que actuen al territori. Cal estar a prop dels centres, mantenir una relació habitual i de confiança amb els equips directius que permeti el coneixement de la feina que es fa i contribuir a fer més viables els propòsits recollits en el seu projecte educatiu. També s’ha d’ajudar les direccions dels centres a superar els obstacles que troben, a analitzar les causes dels problemes i a buscar les estratègies més eficaces perquè superin les possibles dificultats.

A més, cal coordinar els agents i recursos que intervenen en el territori, siguin de la titularitat que siguin, per garantir que actuen al servei d’allò que els centres necessiten per aconseguir els objectius que s’hagin proposat en el seu projecte. Coordinar els recursos significa, també, adequar les propostes i les actuacions dels serveis i programes, de manera que siguin útils per als centres i que les seves intervencions siguin eficients i oportunes, més enllà dels interessos professionals o de les preferències particulars. Per tant, coordinar significa liderar per aconseguir que tots els recursos disponibles —vinguin d’on vinguin— sumin en una mateixa direcció mitjançant l’impuls d’un treball en xarxa que permeti als centres compartir l’anàlisi de les diverses realitats, conèixer bones pràctiques i avaluar experiències. A més, els centres han de veure com les diverses intervencions d’agents externs s’ordenen i es prioritzen en funció del seu projecte.

Per això, l’acompanyament educatiu, en temps de contenció dels ajuts públics, depèn molt més que en altres moments de la vitalitat dels agents del territori i de la capacitat política de les administracions d’articular-la. La participació constant, permanent i proactiva també és fonamental per a un territori complex com Ciutat Vella, on les problemàtiques de cada barri tenen espais compartits per treballar-hi conjuntament amb les entitats i les associacions, els equipaments municipals, els sectors i els mateixos veïns.

No es pot oblidar que les accions s’han de dur a terme en un moment de forta incertesa per la situació socioeconòmica que ens envolta. No es tracta només d’una crisi econòmica, sinó també d’una crisi de valors en la qual la ciutadania ha perdut confiança en les propostes i les decisions institucionals. Aquesta situació ens exigirà seleccionar la millor manera d’aconseguir els objectius que ens proposem. Sens dubte, caldrà demostrar que és possible obtenir bons resultats amb menys recursos públics. I, també, accentuar la transparència en la presa de decisions, en l’assignació dels recursos i en el rendiment de comptes. En aquesta línia, caldrà disposar d’informació per mitjà d’un conjunt d’indicadors i valoracions qualitatives que permetran fer el seguiment en termes de gestió per saber si s’estan fent bé les coses i, també, poder-ho explicar als centres i les famílies.

En definitiva, el Pla d’educació de Ciutat Vella està orientat a promoure la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escolarització més equilibrada, impulsar la participació i corresponsabilització dels diversos agents implicats i reforçar els vincles i el capital social de l’entorn.

Per tot això, volem un pla d’educació:

  • Realista, ordenat i que ajudi a prioritzar les actuacions.
  • Elaborat a partir del treball en comú, que ens ajudi a compartir l’estratègia i doti de coherència les actuacions de les institucions i els agents educatius.
  • Que ens ajudi a construir un relat compartit de l’educació a Ciutat Vella.

Mostra’n menys