El concurs vol donar l'oportunitat a l'alumnat del centre de viure l'experiència de tocar com a solista acompanyat d'una orquestra simfònica.

Condicions de participació

 • La participació es oberta als alumnes que actualment estiguin cursant 5è o 6è curs al CMMB i no s’hagin donat de baixa. Els guardonats en edicions anteriors no podran tornar a participar.
 • La participació de l’alumnat queda limitada a un nombre màxim de candidats per especialitat:
  • 4 alumnes de l'especialitat de piano
  • 3 alumnes de l'especialitat de violí
  • 2 alumnes per cadascuna de la resta d’especialitats
 • Podran establir-se una o més categories, a criteri del tribunal, en funció del nombre d’inscripcions i de la diversitat dels instruments solistes participants.
 • Pot haver un únic guanyador i fins a un màxim de tres ex aequo. En el cas d’haver anunciat categories diferenciades per especialitats (per exemple: corda, vent, piano, etc...) hi haurà un únic guanyador per a cada categoria. El premi podrà ser declarat desert.
 • La durada màxima de l’obra a presentar serà de 15 minuts.
 • El tribunal decidirà la idoneïtat de les obres presentades.
 • A la prova s'haurà de tocar l'obra (completa o per moviments) per a instrument i orquestra proposada per a interpretar el dia del concert, amb acompanyament de piano. El Conservatori assignarà repertoristes en les especialitats pertanyents a departaments que no en tinguin assignat.
 • Els guanyadors interpretaran com a solista l’obra amb la qual han guanyat acompanyats de  l’orquestra simfònica o la banda del Conservatori.

Inscripció

 • La inscripció al concurs la farà l’alumne/a (amb l’aval del professor/a) al Coordinador Pedagògic, Lleonard Castelló (descarrega l'imprès d'inscripció). Per a qualsevol informació al respecte cal enviar un correu a coordinaciopedagogica@cmmb.cat

Tribunal

 • el Director del Conservatori
 • el Coordinador pedagògic
 • tots els caps de departament de les especialitats instrumentals que participen o bé els especialistes que ells designin
 • un especialista convidat

Calendari

 • Termini d’inscripció: pendent de publicació
 • Publicació de la llista d’admesos:pendent de publicació
 • Data del concurs: pendent de publicació
 • Concert: durant el curs 2017-18

Adreçat a

 • Tot l'alumnat de Música de Cambra que estigui cursant 4t, 5è o 6è de grau professional durant el curs actual.
 • El grup podrà estar format per alumnes en actiu i col·laboradors, sempre i quan aquests darrers siguin alumnes matriculats al Conservatori en el curs actual.
 • Els col·laboradors concursaran sense dret a premi acadèmic
 • Cada candidat o col·laborador podrà formar part exclusivament d'un sol grup
 • Els candidats que hagin concursat en edicions precedents, podran presentar-se un altre cop, a no ser que ja hagin obtingut el Primer Premi. En aquests supòsit passaran a tenir la consideració de col·laborador sense dret a premi acadèmic.

Inscripció

Es farà amb l’aval del professor de música de cambra del grup a Coordinació Pedagògica mitjançant aquest formulari.

Repertori

La prova consistirà en la interpretació d'un recital format per dues obres o fragments, a lliure elecció, amb una durada total de 20 minuts aproximadament
Amb la inscripció s'haurà de presentar el programa per a la seva aprovació
El dia de la prova l'alumne facilitarà al tribunal dues fotocòpies de cada obra

Tribunal

Estarà constituit per cinc professors, entre ells el director del centre i el coordinador pedagògic.

Premis

Hi haurà un sol grup guanyador
Es podran concedir mencions d'honor
El premi podrà declarar-se desert
El premi consistirà en un concert dins dels cicles: "50' Joves" o "Divendres cambra" i un diploma acreditatiu individual.
La menció consistirà en un diploma acreditatiu individual.

Calendari

Inscripció: pendent de publicació
Publicació de la llista d'admesos: pendent de publicació
Proves: pendent de publicació
Concert: 22 de juny de 2018

Adreçat a

Alumnes de 6è curs que hagin obtingut durant el curs vigent la qualificació de 9 o 10 a l'assignatura d'instrument i tinguin tot el curs aprovat.

Inscripció

La farà l'alumne a Coordinació Pedagògica, mitjançant aquest formulari.

Repertori

L’alumne presentarà un programa de recital d’entre 20 i 30 minuts de durada.
Amb la inscripció s’haurà de presentar el programa per a la seva aprovació

Tribunal

Estarà constituït per cinc professors, entre els que hi haurà un professor especialista de l'instrument que concursi, presidits pel Director o persona que delegui.

Premi

Diploma per a tots els premiats.
Concert dins dels cicles: "50' Joves" o "Divendres cambra".
Hi haurà un sol Premi d'honor i fins a tres Mencions d'honor per especialitat.
Els Premis i Mencions es poden declarar deserts.

Calendari

 • Inscripció: pendent de publicació
 • Publicació de la llista d'admesos: pendent de publicació
 • Proves: pendent de publicació
 • Concert: a determinar

*El dia de la prova l'alumne facilitarà al tribunal dues fotocòpies de cada obra

Programa dels Premis d'Honor

Cant
Una cançó d'un compositor espanyol nascut a partir de 1800. 
Un lied alemany o austríac.
Un lied no alemany ni austríac. 
Una ària d'oratori. 
Dues àries d'òpera

Corda
Interpretació de 3 obres de diferent estil, una d'elles amb instrument sol.

Acordió, arpa, clavicèmbal, guitarra i orgue
Interpretació d'un recital a lliure elecció, amb obres i/o estudis de diferents estils i époques.

Piano
Interpretació d'un recital a lliure elecció, amb obres i/o estudis de diferents estils i époques que inclogui un Preludi i Fuga del Clave ben Temperat de J. S. Bach.

Vent i Percussió
Interpretació d’un recital amb obres de diferents estils amb acompanyament de piano o sense.

 • Podrà participar l’alumnat matriculat al centre en un dels dos darrers cursos dels estudis professionals de música. No hi podran participar els alumnes que causin baixa durant el curs acadèmic.
 • L’obra s’ajustarà a un format lliure de 2 fins a 5 instruments (inclòs el cant i els mitjans electroacústics) amb un grau de dificultat adequat per ser interpretada per alumnes del Conservatori. La durada estarà compresa entre els 3 i els 8 minuts. Cada curs s'anunciarà la plantilla instrumental concreta per aquella edició del concurs.
 • Les obres (quatre còpies) es lliuraran a la direcció del Conservatori fins el 15 de juny de l’any natural en que han estat matriculats al centre. Els originals hauran de ser clarament llegibles.
 • El jurat estarà conformat per 3 professors del centre i un membre de l’equip directiu que actuarà com a secretari amb veu i sense vot. Es valoraran la inventiva, la qualitat i la correcció tècnica.
 • El veredicte del jurat es farà a final del curs.
 • El Conservatori procurarà que l’obra o les obres premiades siguin treballades per alumnes del centre i puguin ser interpretades en algún dels cicles o diades que conformen la programació anual d’activitats del curs següent.
 • L'incompliment de qualsevol de les bases anteriors serà motiu de desqualificació.