Documentos temáticos

La V Jornada Espai Làbora, celebrada el 13 de maig de 2019 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Año del documento:
2019

Avaluacions de la presa de decisions sobre els pilots de SAD i l’extensió del model.

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa pel disseny, implementació i avaluació d’una mesura de renda garantida familiar acompanyada de 4 estratègies actives d’inclusió.

Año del documento:
2019

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2018

.

Año del documento:
2019

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2018.

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa sobre com les accions realitzades des de la política pública poden contribuir a fomentar el paper de la comunitat en l'organització social de les cures. 

Año del documento:
2019

Memòria d’activitats anual del Programa Làbora 2018.

Año del documento:
2019

Summary of activities 2018. Programa Làbora

Año del documento:
2019

Aquest informe mostra els resultats parcials aconseguits en el primer any d’implementació del projecte pilot B-MINCOME (2017-2018) i analitza el seu impacte sobre diverses dimensions de la vida de les persones participants.

Año del documento:
2019

This report shows the parcial results achieved during the first year of implementation of the B-MINCOME pilot project (2017-2018) and assesses its impact on diferent participants’ life dimensions

Año del documento:
2019

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Año del documento:
2019

Combinando una renta mínima garantizada y políticas sociales activas en zonas urbanas desfavorecidas de Barcelona

Año del documento:
2019

La Diagnosi 2019 és el sisè informe sobre les situacions de sense llar a Barcelona que promou la XAPSLL, i en aquesta edició aprofundeix en la comprensió de les característiques i les causes del sensellarisme entre els joves i les seves trajectòries vitals per a poder-hi donar una resposta política i assistencial de qualitat.

Año del documento:
2019

Combining a guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona

Año del documento:
2019

En aquesta investigació s’analitzen les dades de les 2.452 persones que dormen als carrers de Barcelona detectades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO), amb l’objectiu de presentar l’evolució de les característiques sociodemogràfiques de la població en situació de carrer i orientar les polítiques d’atenció.

Año del documento:
2019

En esta investigación se analizan los datos de las 2.452 personas que duermen en las calles de Barcelona detectadas por el Servicio de Inserción Social en Medio Abierto, con el objetivo de presentar la evolución de las características sociodemográficas de la población en situación de calle y orientar las políticas de atención.

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Año del documento:
2019

This research analyses aggregate data on the 2,452 people sleeping rough detected by the Open Environment Social Integration Service (SISMO), for the purposes of presenting the evolution in the social and demographic characteristics of the population living rough in Barcelona and guide assistance policies.

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per modificar els nostres protocols actuals aplicant les propostes de millora detectades.

Año del documento:
2019

Article present a la publicació "European Green Perspectives on Basic Income" de la Green European Foundation. L’objectiu del present estudi és generar els coneixements necessaris per tal de dissenyar polítiques innovadores més eficaces i eficients per lluitar contra la pobresa i l’exclusió en zones urbanes desafavorides.

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad